BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasąg Zbigniew (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju)
Title
Koszty użytkowania środków mechanizacji a nakłady na produkcyjne środki obrotowe
Usage Costs of Means of Mechanization and the Outlays on Working Current Assets
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 403-408, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rodzinne gospodarstwo rolne, Mechanizacja rolnictwa, Koszty eksploatacji maszyn, Kapitał obrotowy
Family farm, Agricultural mechanization, Costs of exploitation of machines, Working capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie związków pomiędzy kosztami użytkowania środków mechanizacji a nakładami na produkcyjne środki obrotowe w gospodarstwach rodzinnych. Badaną zbiorowość gospodarstw podzielono według kryterium kwoty pomocy, powierzchni UR, wielkości ekonomicznej (ESU) i dochodu przedsiębiorstwa. Koszty użytkowania środków technicznych obejmowały zakup paliw i smarów, części wymiennych, materiałów do napraw, opłaty za energię elektryczną i za usługi naprawcze. Po stronie nakładów uwzględniono poziom zaangażowania produkcyjnych środków obrotowych: nasiona i sadzeniaki, nawozy mineralne, środki ochrony roślin, pasze, pasze na 1 DJP zwierząt, zakup zwierząt i usługi weterynaryjne. Wskaźnik kosztów użytkowania środków mechanizacji w stosunku do nakładów na produkcyjne środki obrotowe kształtował się na poziomie 40%. W gospodarstwach o wyższej kwocie pomocy i wielkości ekonomicznej obserwowano istotne zmniejszanie relacji kosztów użytkowania środków mechanizacji do nakładów na produkcyjne środki obrotowe. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the connections between usage costs of means of mechanization and the outlays on working current assets in a family farm. The study group was divided according to the amount of subsidy, area of arable land, economic size unit (ESU) and the farm's income. The ratio of usage costs of means of mechanization to outlays on working current assets is 40%. In farms with a higher amount of subsidy and economic size unit we observed a significant decrease in the ratio of usage costs of mechanization to outlays on working current assets. The highest outlays on working current assets are present in farms with the highest area and economic output. These groups had the lowest (23 and 13%) ratio of usage costs of mechanization to outlays on working current assets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krzymuski J. 1992: Produkcyjne skutki zmniejszenia nakładów na uprawę zbóż, Produkcyjne skutki zmniejszenia nakładów na agrotechnikę roślin uprawnych, Materiały konferencyjne, PAN i ART Olsztyn, 6-20.
  2. Wasąg Z. 2011: Dynamika zmian strukturalnych w wybranych gospodarstwach rolnych korzystających z pomocy finansowej Unii Europejskiej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, 427-431.
  3. Wasilewski M. 1993: Czynniki określające efektywność wysokointensywnych gospodarstw indywidualnych makroregionu środkowowschodniego, SGGW, Warszawa.
  4. Woś A. 2000: Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim (w świetle danych rachunkowości rolnej), IERiGŻ, Warszawa.
  5. Wójcicki Z. 2007: Poszanowanie energii i środowiska w rolnictwie i na obszarach wiejskich, IBMER, Warszawa.
  6. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2008 roku. Region FADN 795 Mazowsze i Podlasie, Część II, Analiza wyników standardowych, 2010: FADN, Warszawa, 26-38.
  7. Zaremba W. 1985: Ekonomika i organizacja mechanizacji rolnictwa, PWRiL, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu