BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielewska Izabela (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Ekonomiczne aspekty inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Economic Aspects of Pro-Ecological Investments in Agribusiness Companies in the Context of Sustainable Development of Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 409-413, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Agrobiznes, Rozwój zrównoważony, Obszary wiejskie, Strategie proekologiczne, Inwestycje w rolnictwie
Agrobusiness, Sustainable development, Rural areas, Pro-ecological strategies, Investments in agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono zagadnienia dotyczące ekonomicznych aspektów inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 216 przedsiębiorstw agrobiznesu z województwa kujawsko-pomorskiego. Wykazały one, że aspekty ekonomiczne inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu stanowią znaczącą rolę w ich wdrażaniu oraz kształtowaniu zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. Inwestycje proekologiczne przyczyniają się do powstrzymywania postępującej degradacji środowiska i działań uznawanych za ekologicznie szkodliwe. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to present economic aspects of pro-ecological investments in agribusiness companies and their reference to the idea of sustainable development of rural areas. Sustainable development should guarantee access to natural resources for all inhabitants of a given community, yet it should not pose a threat to ecosystems and social-economic systems. In order to ensure this, it is necessary to implement a number of investments aimed at the environmental protection. This applies both to local authorities, particular households, farms and business people. Considering the concept of sustainable development on the level of an agribusiness company should primarily mean the protection of the atmosphere, lithosphere as well as efficient waste management. The research showed that economic aspects of pro-ecological investments in agribusiness companies play a key role in their implementation and the formation of sustainable development in rural areas. The pro-ecological investments contribute to the suppression of the progressing environment degradation and actions recognized as environmentally harmful. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berkowicz P. 2011: Ochrona środowiska jako czynnik determinujący wzrost gospodarczy w XXI wieku, [w:] T. Jemczura, H. Kretek (red.), Zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz, 281-289.
 2. Czubak W., Mikołajczak M. 2014: Znaczenie inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w modernizacji rolnictwa w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 3, 42-46.
 3. Deja A. 2001: Zadania przemysłu spożywczego z zakresu ochrony środowiska w świetle przepisów polskich i UE, część II, Przemysł Spożywczy, nr 3, 54-56.
 4. Duczkowska-Piasecka M. 1996: Formy inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich, AR, Rzeszów, 9-10.
 5. Kuczowic J. 2002: Strategie inwestowania jako pochodne strategii rozwojowych przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 41.
 6. Nagórny W. 2011: Polityka społeczna a zrównoważony rozwój, Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, seria Pragmata tes Oikonomias, z. V, 137-146.
 7. Pietrzak B., Senczyszyn J. 2003: Przedsiębiorczość rolnicza i pozarolnicza w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] B. Kutkowska (red.), Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku, Prace Naukowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 427-434.
 8. Poskrobko B. 2005: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa, 237.
 9. Wielewska I. 2013a: Ecological investment projects in the scope of activity of agribusiness enterprises selected issues, [w:] Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 3, 373-377.
 10. Wielewska I. 2013b: Inwestycje proekologiczne w agrobiznesie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa pomorskiego, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, nr 71, 141-150.
 11. Woś A.1996: Agrobiznes. Makroekonomika, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, 22.
 12. Wyrębek H. 2010: Instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskiem, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria Administracja i Zarządzanie, nr 87, 201-224.
 13. Zbaraszewski W. 2008: Finansowanie ochrony Środowiska przez przedsiębiorstwa w Polsce, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 66, 125-135.
 14. Zuzek D., Mickiewicz B. 2013: Aktywność przedsiębiorstw w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w województwie małopolskim, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 6, 565-570.
 15. Zuzek D. 2006: Czynniki kształtujące konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego, [w:] S. Urban (red.), Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, t. 2, Wrocław, 564-570.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu