BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaród Jadwiga (West Pomeranian University of Technology Szczecin)
Title
Multiple Objective Optimization Models in Studying the Sustainable Development of a Farm
Wykorzystanie wielokryterialnego modelu optymalizacyjnego do badania zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 414-420, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Rozwój zrównoważony, Produkcja rolna, Dochody rolnicze
Arable farm, Sustainable development, Agricultural production, Farm household income
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej na przykładzie przeciętnego gospodarstwa rolnego w Polsce. Badanie przeprowadzono za pomocą wielokryterialnych modeli optymalizacyjnych. Na podstawie danych statystycznych zbudowano dwa modele. Model I opisywał gospodarstwo rolne z produkcją roślinną, model II z produkcją roślinną i zwierzęcą. Funkcje celu tych modeli dotyczyły dochodu rolniczego, produkcji rolniczej i ilości substancji organicznych w glebie. Kryteria te dążyły do zachowania równowagi, istotnej dla zrównoważonego rozwoju, między celem ekonomicznymi, produkcyjnymi i ekologicznymi. Wyniki rozwiązań optymalnych ustaliły taką strukturę produkcji, która nie degraduje środowiska naturalnego, daje najwyższy, możliwy w danych warunkach dochód rolniczy i zapewnia produkcję o wysokim standardzie, niezbędną na potrzeby własne oraz na sprzedaż. Struktura produkcji roślinnej w rozwiązaniach obu modelach różniła się nieznacznie. Dochód rolniczy uzyskany w gospodarstwie rolnym ze zwierzętami był o około 85% wyższy niż w takim samym gospodarstwie zajmującym się tylko produkcją roślinną. W obu modelach, dzięki stosowanym zasadom zrównoważonej produkcji, uzyskano dodatni bilans substancji organicznych w glebie. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to study the sustainable development of agricultural production using the example of an average Polish farm. This study was performed using multiple objective optimization models. Based on statistical data, two models were developed. Model I described a farm involved in plant production, while model II discussed a farm combining plant and animal production. The objective functions for both of these models were related to farm income, agricultural production and the amount of soil organic matter. These objectives aimed at maintaining a balance - vital for sustainable development - between the economic, production and ecological objectives. The results of optimal solutions presented such a production structure that did not cause environmental degradation, provided the highest farm income possible under the given conditions, and ensured high standards of production both for the farmer's own needs and for sale. The agricultural production structures in both the models differ slightly. Farm income gained in the animal farm is approx. 85% higher than that in the farm that only produces crops. In both the models, the application of sustainable production principles helped to achieve a positive soil organic matter balance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augustyńska-Grzymek I. (ed.). 2012: Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 76 pp.
 2. Charnes A., Cooper W. 1961: Menagement Models and Industrial Applications of Linear Programming, Wiley, New York.
 3. Figueira J., Greco S., Ehrgott M. (ed.). 2005: Multiple Criteria Decision Analysis, State of the Art Surveys, Springer, London, 344 pp.
 4. Fotyma M., Mercik S. 2002: Chemia rolna, PWN, Warszawa.
 5. Kalyanmoy D. 2001: Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms, Wiley & Sons, New York, 126 pp.
 6. Kunsch PL., Martens E., Despontin M. 2005: A socio-economic model of moving decisions in cities. VUB/ MOSI WorkingDocument 17, 1-17.
 7. Manos B., Chatzinikolaou P., Kiomourtzi F. 2013: Sustainable Optimization of Agricultural Production, APCBEE Procedia, vol. 5, 410-415.
 8. Rodríguez S., Albornoz V., Plà L. 2009: A two-stage stochastic programming model for scheduling replacements in sow farms, TOP, vol. 17, Issue 1, 171-189.
 9. Staniak M. 2009: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie środowiskowym, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 9, z. 3(27), 187-194.
 10. Steuer R.E., Na P. 2003: Multiple Criteria Decision Making Combined with Finance: A Categorized Bibliographic Study, European Journal of Operational Research, 150(3), 496-515.
 11. Zgierska A. (ed.). 2014: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw [online], http:// stat.gov.pl, accessed on 22/12/2014.
 12. Ziółkowska E. (ed.). 2014: Rolnictwo 2013, [online], http://stat.gov.pl, accessed 22.12.2014.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu