BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żmija Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Wpływ publicznego wsparcia finansowego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
The Impact of Public Financial Support for Investment Activities of Enterprises from Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 434-439, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wsparcie finansowe, Finansowanie inwestycji, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rural areas, Small business, Financial support, Investment financing, Rural Development Programme
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania była ocena wpływu finansowego wsparcia ze środków publicznych na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród beneficjentów wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 z obszarów wiejskich województwa małopolskiego. Wyniki badań wskazują, że dotacje umożliwiły zdecydowanej większości beneficjentów realizację projektów inwestycyjnych kluczowych dla dalszego rozwoju ich przedsiębiorstwa, przy czym wiele z tych projektów nie zostałoby zrealizowanych bez wsparcia finansowego ze środków publicznych. Dofinansowane projekty pozytywnie wpływają również na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, wiążąc się z dodatkowymi inwestycjami, które niewątpliwie przyczyniają się do uzupełnienia i wzmocnienia pozytywnych efektów realizacji wspartych projektów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the impact of public financial support on investment activities in rural areas. The results of the survey carried out on the representative group of beneficiaries of selected RDP 2007-2013 measures in Małopolska region were presented. The results of the research show that obtained grants allow the vast majority of beneficiaries to carry out investment projects of key importance for the further development of their business. Many of these projects wouldn't have been implemented without the financial support from public funds. Supported projects positively impact on investment activity of enterprises through additional investments that will undoubtedly help to complement and enhance the positive effects of the supported projects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. 2008: Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa, 116.
  2. Duczkowska-Małysz K. 2009: Nowe funkcje obszarów wiejskich - usługi publiczne, [w:] K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka (red.), Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, SGH w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, 19-48.
  3. Filipiak B. 2011: Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi. Skutek kryzysu czy obiektywna konieczność? Zesz. Nauk. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 10, Kraków, 225.
  4. Lachiewicz S. 2012: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionów, [w:] A. Adamik (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa, 36-54.
  5. Matusiak K.B. 2006: Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, Łódź, 141.
  6. Żmija K., Żmija D. 2014: The development of rural areas in Poland under transformation conditions, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 2/2014, Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, 53-63.
  7. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/słownik, dostęp 10.05.2015.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu