BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
System pomiaru dokonań a wyniki finansowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw
Performance Measurement System and Financial Results of Polish Small and Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 211-220, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wynik finansowy, Badania ankietowe, Pomiar dokonań
Small business, Financial performance, Questionnaire survey, Performance measurement
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Analiza zależności pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami w zakresie pomiaru dokonań a wynikami finansowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 osób. Metodologia badania - Dwukrotna ankieta przeprowadzona techniką CATI na 100 małych oraz 100 średnich przedsiębiorstwach w latach 2012 oraz 2014. Wybrane zależności pomiędzy wynikami ankiety zostały przebadane z wykorzystaniem współczynników korelacji Czuprowa oraz testów niezależności χ 2 Pearsona. Wynik - W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono brak lub niską zależność pomiędzy wybranymi charakterystykami systemów pomiaru dokonań a wynikami finansowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Artykuł stanowi oryginalne podejście do badania efektywności systemów pomiaru dokonań w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wartość stanowi zbadanie zależności w oparciu o wyniki finansowe. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Analysis of relationship between solutions applied in the field of performance measure ment and financial results of polish small and medium enterprises employing more than 10 people. Design/methodology/approach - Survey carried twice by CATI method on a sample of 100 small and 100 medium enterprises in 2012 and 2014. Chosen relationships between survey results were tested by Tschuprow's correlation coefficient and Pearson's χ 2 dependency tests. Findings - As the result of the research has been founded lack or low dependence between chosen characteristics of performance measurement systems and financial results of polish SMEs. Originality/value - Article provides original approach to effectiveness research of performance measurement systems in small and medium enterprises. Value is established by research of dependency based on financial results. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chalmeta R., Palomero S., Matilla M. (2012), Methodology to develop a performance measurement system in small and medium-sized enterprises, "International Journal of Computer Integrated Manufacturing" vol. 25, no. 8, s. 716-740.
  2. Czaja-Cieszyńska H. (2012), Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, CeDeWu, Warszawa.
  3. Garengo P. (2009), A performance measurement system for SMEs taking part in Quality Award Programmes, "Total Quality Management" vol. 20, no. 1, January.
  4. Garengo P., Biazzo S., Bititci U. (2005), Performance measurement systems in SMEs: A review for a research agenda, "International Journal of Management Reviews" vol. 7, issue 1.
  5. Jaworski J. (2012), Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
  6. Lohman C., Fortuin L., Wouters M., (2004), Designing a performance measurement system: A case study, "European Journal of Operational Research" 156, s. 267-286.
  7. Michalak J. (2008), Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.
  8. Skoczylas W. (2013), Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  9. Skokan K., Pawliczek A., Piszczur R. (2013), Strategic planning and business performance of micro, small and medium-sized enterprises, "Journal of Competitiveness" vol. 5, issue 4, s. 57-72.
  10. Starczewska-Krzysztoszek M. (2009), Małe i średnie firmy - antidotum na kryzys, "Forbes" 05, s. 90-91.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu