BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hanus Piotr (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Determination of Coefficient of Usefulness of Former Austrian Cadastre Documentation for Legal-Surveying Works in Poland
Określenie współczynnika przydatności materiałów katastru austriackiego w pracach geodezyjno-prawnych
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/2, s. 13-26, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Nieruchomości, Kataster nieruchomości, Prawo nieruchomości, Regulacje prawne
Real estate, Real estate cadastre, Real estate law, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prace zmierzające do określenia granic prawnych nieruchomości mają zazwyczaj charakter geodezyjno-prawny. Należą do nich podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, a także niejednokrotnie prace związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości. Wykonywanie prac o takim charakterze na terenie Polski południowo-wschodniej wymaga od wykonawcy wykorzystania materiałów archiwalnych katastru austriackiego. Artykuł przedstawia propozycję określenia współczynnika przydatności tych materiałów, a w szczególności map katastru byłego zaboru austriackiego. W artykule na podstawie przyjętych założeń skonstruowano wzory zmierzające do określenia takiego współczynnika, podano propozycje szacowania dopuszczalnych wartości współczynnika oraz przeprowadzono analizę statystyczną weryfikującą poprawność przyjętych rozwiązań.(abstrakt oryginalny)

Works, which aim is to determine real estate legal boundaries, are usually of surveying-legal kinds. These works are: real estate delimitations, real estate subdivisions and also regulation of real estate legal status. Performing these works of such kind, on south-east part of Poland needs from the surveyor skill of application archive cadastral documentation of former Austrian cadasdre. The paper presents proposal of determination of usefulness of this documentation, especially maps of cadastre of former Austrian annexation. In the paper, on the basis of taken assumptions, formulas for this coefficient have been determined. There has been also proposals for determination of accessible values of this coefficient and statistic analysis verifying correctness of taken solutions.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berliński Z., Hycner R.: Granice nieruchomości gruntowych i ich związki z katastrem nieruchomości. Przegląd Geodezyjny, nr 8, 1999.
 2. Blachut T.J.: A Dynamic Land Information System Based on a Multipurpose Cadastre. F.R.S.C, PAN Pub. NO. 483.
 3. Bojar Z.: Sprzecznie z ustawami. Geodeta, nr 1, 2005.
 4. Dekret z dnia 2 lutego 1955 roku o ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 6 z dnia 15 lutego 1955 r., poz. 32.
 5. Fedorowski W.: Ewidencja gruntów. PPWK, Warszawa 1974.
 6. Frelek M., Fedorowski W., Nowosielski E.: Geodezja rolna. PPWK, Warszawa 1970.
 7. Instrukcja techniczna G-5: Ewidencja gruntów i budynków - wytyczne techniczno-organizacyjne. GUGiK, Warszawa 2003.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Dz. U z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 9. Maksyś M.: Zbiór ustaw, rozporządzeń i instrukcji mierniczych w streszczeniu, obowiązujących na obszarach byłej Galicji. Warszawa 1926.
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454.
 11. Szafran F.: Działalność władz ziemskich a hipoteka i kataster. Warszawa 1930.
 12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.
 13. Wolski J.: Austriacki kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich oraz jego wykorzystanie w pracach urządzeniowych i badaniach naukowych. Polski Przegląd Kartograficzny, nr 3, 2000.
 14. Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 roku w sprawie ewidencji gruntów. M.P. Nr 11, poz. 98.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu