BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulczycki Marek (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
A Survey of Preferences as a Basis for Setting Weights for Property Characteristics
Badanie preferencji jako podstawa ustalenia wag dla cech rynkowych nieruchomości
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/2, s. 43-55, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Nieruchomości, Ceny nieruchomości, Rynek nieruchomości, Preferencje konsumenta
Real estate, Real estate prices, Real estate market, Consumer preferences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nieruchomość to specyficzny towar na rynku, specyficzne są zatem również preferencje nabywców nieruchomości - preferencje w odniesieniu do cech nieruchomości branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Znajomość preferencji nabywców nieruchomości nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. Do niedawna ogromna nadwyżka popytu nad podażą mieszkań powodowała, że nabywca zmuszony był do wyzbycia się większości swoich preferencji i kupienia tego, czego jeszcze nie kupili inni. W bardzo wielu przypadkach zakup dotyczył mieszkania w budynku istniejącym jedynie w projektach. Obecnie proporcja pomiędzy popytem i podażą się zmienia na korzyść kupujących. W przyszłości może dojść do tego, że wybudowane mieszkania będą stały puste, czekając na nabywcę, a deweloperzy przed rozpoczęciem każdej nowej inwestycji przeprowadzać będą jeszcze dogłębniejszą analizę opłacalności, analizę, której elementem będzie m.in. analiza preferencji przyszłego klienta. Zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny, wagi cech rynkowych ustala się na podstawie analizy zachowań lub analizy preferencji uczestników rynku nieruchomości. W artykule przedstawiona została metoda obliczeniowa mogąca służyć m.in. do ustalenia wag cech rynkowych nieruchomości na podstawie opinii potencjalnych nabywców uzyskanych z przeprowadzenia ankiet.(abstrakt oryginalny)

Real estate is a specific good on the market, thus buyers' preferences are also specific - preferences in reference to property's features taken into consideration during buying decision process. The knowledge of buyers' preferences is getting more and more important in Poland. Some time ago, a huge excess of demand over supply caused, that potential buyer was forced to get rid of majority of preferences and buy this, what has not been bought yet. In very many cases, the purchase concerned a flat in not-existing-yet building but only in project. Presently, the rate of demand and supply is changing with benefit for buyers. In predictable future, we can meet situation that flats already built will be waiting for buyers empty and developers before starting every new investment will perform much more deep analysis of profitability, the analysis consisting among others of analysis of preferences of future customer. According to Common National Principles of Valuation, weights of market characteristics are set on the basis of analysis of behavior and analysis of preferences of real estate market participants. In the paper, computational method which can serve among others to setting weights for property characteristics on the basis of opinions of potential buyers acquired by a survey is presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barbera J., Niemczyk A.: Zachowanie konsumentów na rynku. Wydawnictwo AE, Kraków 1997.
  2. Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. Czaja J.: Metody i systemy określania wartości nieruchomości. Wydawnictwa AGH, Kraków 1999.
  4. Dzudzewicz M.: Modyfikacje metody Thurstone'a i ich zastosowanie w modelowaniu preferencji. Poznań 2003.
  5. Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.
  6. PFVA, Krajowe Powszechne Zasady Wyceny. Warszawa 2008.
  7. Rószkiewicz M.: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  8. Sztumski J.: Wprowadzenie do metod i technik badań społecznych. Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1999.
  9. Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996..
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu