BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Arkan Thomas (University of Szczecin)
Title
Detecting Financial Distress with the b-Sherrod Model: a Case Study
Wykrywanie trudności finansowych w modelu B-Sherroda: studium przypadku
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 233-244, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie finansami, Ryzyko finansowe
Financial management, Financial risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Praca ta wskazuje na znaczenie badania i analizy różnych koncepcji trudnej sytuacji i porażek finansowych poza rolą i wagą oceny skuteczności spółek. Trudności i niepowodzenia firm są uważane za najistotniejsze tematy dla naukowców i badaczy ze względu na potencjalny wpływ, jaki mogą one wywrzeć na majątek akcjonariuszy, wierzycieli i społeczeństwo. Dlatego też wielu badaczy podjęło się znalezienia metody wykrywania i przewidywania trudności i niepowodzeń w celu umożliwienia firmie przetrwania i zachowania ciągłości działalności jeszcze przed porażką. Niniejsze badanie skoncentrowało się na zastosowaniu modelu B-Sherroda, który uważany jest za najbardziej zaawansowany w wykrywaniu tego zjawiska, poprzez zbadanie stosowalności tego modelu na próbie pochodzącej z kuwejckiej firmy produkcyjnej. Analiza wykazała, że model B-Sherroda wykrywania i przewidywania trudności finansowych powinien zostać przyjęty jako wiarygodna technik oceny wydajności przedsiębiorstw. Empiryczne wyniki badania wykazały skuteczność modelu B-Sherroda w ujawnieniu trudności finansowych, co może pomóc inwestorom i innym interesariuszom zwizualizować zdolności przedsiębiorstwa do nieprzerwanej działalności. (abstrakt oryginalny)

The study points to the importance of studying and analysing the different concepts of financial distress and failure besides its role and importance in the performance evaluation of companies. The distress and failure of a company is considered to be the most important subject studied by academics and researchers as for the potential impacts that might result from it on the wealth of the stockholder, creditors and society. Therefore, many researchers started to find a method to detect and predict distress and failure to maintain the goal of survival and continuity of companies before the disaster happens. This study focused on using the B-Sherrod model which considered an advanced model to detect this phenomenon by testing the applicability of this model on a sample from a Kuwaiti manufacturing company. The study concluded that the B-Sherrod Model for detecting financial distress and prediction should be adopted as a reliable technique for the evaluation of a company's performance. Empirical test results showed the effectiveness of the Sherrod model in revealing financial distress that will help investors and other concerned users to visualize the ability of companies to continue.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman E.I. (1968), Financial Ratio Discrimination Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Financial Accounting", September, vol. 23, no. 4, pp. 589-609.
 2. Corporate financial distress and bankruptcy: predict and avoid bankruptcy, analyze and invest in distressed debt (2006), Eds. E.I. Altman, E. Hotchkiss, Hoboken, NJ: Wiley.
 3. Beaver W. (1966), Financial Ratios as Predicators of Failure, "Journal of Accounting Research" vol. 4, pp. 71-111.
 4. Chen K.C.W., Church B.K. (1996), Going Concern Opinions and the Markets reaction to Bankruptcy Filings, "The Accounting Review".
 5. Duda R., Hart P., Stork D. (2001), Pattern Classification, Second Edition. New York, NY, USA: John Wiley and Sons
 6. Gibson C.H. (2010), Financial Reporting & Analyses, 11, Edition, USA - Ohio.
 7. Gitman L. (1992), Managerial Finance; 11th edition, Prentiss hall publishing.
 8. Ross (2012), Financial Management.
 9. Sewiadan M.(2003), The ratio model versus the cash flow model, and the prediction of bankruptcy: An Empirical Examination, "Abhath Alyarmouk" vol. 19, no. 2.
 10. Wruck K.H. (1990), Financial Distress: Reorganization and Organization Efficiency, "Journal of Financial Economics" vol. 27, no. 2, pp. 419-444.
 11. Wheehlen T. (2012), Strategic management for business policy, Pearson publishing.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu