BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domańska Teresa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Płynność finansowa a wielkość spółdzielni mleczarskich
The Dependency Between the Size of Dairy Cooperatives and their Financial Liquidity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 281-293, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Płynność finansowa, Przychody przedsiębiorstw, Spółdzielczość mleczarska
Financial liquidity, Revenues of companies, Cooperative creameries
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - W opracowaniu przedstawiono zależność między wskaźnikami płynności finansowej a wielkością spółdzielni mleczarskich, określoną na podstawie wartości przychodów ze sprzedaży i funduszu własnego. Metodologia badania - Badania przeprowadzono w spółdzielniach mleczarskich, które podlegały obowiązkowemu badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych w Monitorze Spółdzielczym B. Okres badawczy obejmował lata 2010-2012. Wynik - W spółdzielniach mleczarskich poziom płynności finansowej wzrastał wraz ze zwiększeniem wartości przychodów ze sprzedaży oraz funduszu własnego. Wskazuje to na podejście konserwatywne zarządzających spółdzielniami mleczarskimi do utrzymania płynności finansowej, co może świadczyć o minimalizacji ryzyka prowadzonej działalności. Oryginalność/wartość - W opracowaniu podjęto próbę określenia relacji zachodzących między wartością osiąganych przychodów ze sprzedaży oraz posiadanego funduszu własnego a utrzymywanym przez zarządzających spółdzielniami mleczarskimi poziomem płynności finansowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This paper presents the relation between indicators of financial liquidity and the size ofdairy cooperatives which was determined on the basis of the sales revenues and their funds. Design/methodology/approach - Research was carried out in dairy cooperatives, which have undergone mandatory tests, and then they had to publish their coverage in the Monitor Cooperative B. The research included period between 2010 and 2012. Findings - The level of financial liquidity of dairy cooperatives have been rising along with the increase in sales revenue and their funds. This indicates on a conservative approach to managing dairy cooperatives to the subject of maintaining financial liquidity, which may denote a minimizing of business risk. Originality/value - The study attempts to determine the dependency between the value of sales revenues and the funds owned by those diary cooperatives with relation to the levels of financial liquidity maintained by the dairy cooperatives. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Domańska T., Felczak T. (2012), Płynność finansowa a poziom aktywów w przedsiębiorstwach przemysłowych, Piąte warsztaty młodych ekonomistów: Kielce 18-19.09.2012, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce.
  2. Dworniak J. (2010), Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  3. Pietrzak M. (2006), Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  4. Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 1, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
  7. Wasilewski M., Domańska T. (2011), Strategia płynności finansowej ZT Kruszwica SA w ujęciu harmonizacji, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 88, Warszawa.
  8. Wawryszuk-Misztal A. (2007), Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Studium empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
  9. Wędzki D. (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków.
  10. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, DzU nr 30, poz. 210.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu