BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajda Waldemar (Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa)
Title
Scenarios of Development Strategies Based on Economic and Organisational Instruments - Part 2
Scenariusze strategii rozwojowych bazujące na instrumentach ekonomicznych i organizacyjnych - część 2
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 303-314, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Modele ekonomiczne, Instrumenty finansowe, Technika scenariuszowa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Economic models, Financial instruments, Scenario techniques, Company development strategy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Niniejszy artykuł jest drugim z cyklu opracowań empirycznych, którego celem jest wykreowanie scenariuszy strategii rozwojowych bazujących na instrumentach ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych dla przedsiębiorstw znajdujących się w różnych sytuacjach strategicznych. Metodologia badania - Do wykreowania strategii działania bazującej na instrumentach ekonomicznych i organizacyjnych wykorzystano metodę scenariuszy wywodzącą się ze zbioru metod prognostycznych, a konkretniej z grupy metod jakościowych. Wynik - W procesie badawczym wyselekcjonowano cztery modele sytuacji strategicznych od modelu trudnego po model dynamicznego rozwoju. Podczas badań empirycznych zidentyfikowano i dokonano rankingu instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych mających decydujący wpływ na funkcjonowanie współczesnych podmiotów gospodarczych. Instrumenty najwyżej sklasyfikowane w rankingu stworzyły system narzędzi stymulujących działania rozwojowe i posłużyły do opracowania scenariuszy strategii rozwojowych. Dla modelu "trudnej sytuacji strategicznej" opracowano scenariusz budowy strategii natychmiastowej oraz strategii dywersyfikacji działalności. Scenariusz budowy strategii umacniania pozycji rynkowej zaproponowano dla modelu stabilnego. W modelu "poszukiwania szans rynkowych" opracowano scenariusz strategii bazujący na wektorach wzrostu Ansoffa. Natomiast scenariusz budowy strategii "lidera" wykreowano dla modelu "dynamicznego rozwoju". Oryginalność/wartość - Wartość merytoryczna i naukowa niniejszego opracowania dotyczy: konkretnego przełożenia teorii na praktykę gospodarczą; wykreowania czterech możliwych scenariuszy strategii rozwojowych; nowatorskiego niespotykanego w literaturze stworzenia systemu instrumentów dających podstawę wykreowania efektywnych strategii działania w różnych sytuacjach strategicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This article is the second from the series of empirical studies whose aim is to create scenarios of development strategies based on economic and organisational instruments for enterprises with various strategic situations. Design/methodology/approach - Scenario analysis, derived from the collection of the forecasting methods, i.e. qualitative methods, was used to create a projection scenario based on economic and organisational instruments. Findings - Four models of strategic situations were selected in the empirical process, from the model of a difficult strategic situation to the model of dynamic development. During the empirical process, the ranking of the economic and financial as well as organisational instruments which are critical for the operation of common business entities was made. The instruments classified at the top of the ranking created a system of tools which stimulate development actions and served to develop the following scenarios of development strategies. A scenario of the development of an immediate strategy and strategy of diversification of business activity were created for the model of "difficult strategic situation". A scenario of the development of strengthening the market position was proposed to the model of "stable strategic situation". In case of the model of "seeking market chances", a scenario of a strategy based on the Ansoff's growth vectors was built. The development of a leader strategy scenario was suggested to the model of dynamic development. Originality/value - The factual and scientific value of the content of the whole development concerns: a concrete transmission of the theory to practice; a creation of the four scenarios of possible development strategies; an innovative creation of the system of instruments providing a basis to create effective strategies in the various strategic situations which is not common in the literature.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa, pp. 195-221.
 2. Dess G., Lumpkin G., Eisner A. (2007), Strategic Management, McGrow-Hill Irwin, Boston, p. 481.
 3. Gajda W. (2014), Metoda "rozwoju" i narzędzia kształtowania współczesnej organizacji, in: Zarządzanie, ed. M. Smolarek, Zeszyty naukowe WSH 1/2014, Sosnowiec, p. 278.
 4. Gierszewska G., Romanowska M. (2014), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 5. Penc-Pietrzak I. (2010), Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Oficyna a Wolters Kluwer busines, Warszawa, pp. 80-109.
 6. Olszewska B. (2008), Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, p. 142.
 7. Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, p. 87.
 8. Szewczuk A. (1994), Strategia firmy transportowej warunkiem do skutecznego działania. Kierownik, a współczesne problemy zarządzania firmą transportu samochodowego, PTE, Szczecin-Świnoujście, pp. 17-28.
 9. Szkoda J. (2012), Systemy zarządzania jakością, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, p. 23.
 10. Zelek A. (2008), Strategie biznesu od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin, pp. 214-231.
 11. Zimniewicz K. (2014), Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, PWE, Warszawa, p. 49.
 12. Zimonik Z., Hamrol A., Grudowski P. (2013), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa, p. 35.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu