BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marková Dagmar (Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Title
Axiologické preferencie u učiteľov a učiteliek špeciálnych základných škôl: eticko-deskriptívny výskum morálnych hodnôt v oblasti sexuality
Axiological Preferences of Teachers at Special Primary Schools: Ethical-Descriptive Research of Moral Values in the Area of Sexuality
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 16 (1), s. 189-206, rys., wykr., bibliogr. 16 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Dzieci szkolne, Wyniki badań, Relacje międzyludzkie, Seksualność
Disabled people, School children, Research results, Interpersonal relations, Sexuality
Note
summ.
Abstract
In this text we present a part of research, which was focused on attitudinal and behavioral attributes of sexuality of people with intellectual disabilities and their socio-cultural and ethical contexts. In order to establish a broader moral frames within which are constructed attitudes of teachers at special primary schools toward sexuality of people with intellectual disabilities, within the research we also focused on the finding of certain moral and axiological preferences in the area of sexuality. Herein we present the ethical-descriptive analysis of partial research results relating to the preferences of selected moral values in sexual relationships within teachers of special primary schools.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jurová, J. - Marková, D. - Kocina, P. 2015. Rawlsovská sociálna spravodlivosť a postihnutie. In: Marková, D. - Lištiak Mandzáková, S. (eds.). Sexualita a postihnutie : Morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2015, s. 194-208. ISBN 978-80-555-1371-3.
 2. Kocina, P. - Marková, D. - Jurová, J. 2015. Etické a právne rámce sexuálneho života osôb s mentálnym postihnutím. In: Marková, D. - Lištiak Mandzáková, S. (eds.). Sexualita a postihnutie : Morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2015, s. 209-225. ISBN 978-80-555-1371-3.
 3. Lištiak Mandzáková, S. 2013. Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením. Praha: Portál, 2013, s. 184. ISBN 978-80-262-0502-9.
 4. Lištiak Mandzáková, S. 2013. Sexuality and Sex Education in Individuals with an Intellectual Disability in Social Care Institutions. In: Salehi, A. (Ed.) Developmental Disabilities - Molecules Involved, Diagnosis, and Clinical Care. Croatia: Published by InTech, 2013, p. 107-144. ISBN 978-953-51-1177-1.
 5. Lištiak Mandzáková, S. - Marková, D. 2014. Informovaný súhlas o sexualite u osôb s mentálnym postihnutím v etických kontextoch (Informed consent of sexuality in people with intellectual disabilities in ethical contexts). In: Humanum : Miedzynarodowe Studia Spoleczno-Humanistyczne, No. 12, 1, 2014, p. 59-67. ISSN 1898-8431.
 6. Lištiak Mandzáková, S. - Marková, D. 2013(a). Morálne posudzovanie autostimulácie u osôb s mentálnym postihnutím (Moral assessment of masturbation in persons with intellectual disabilities). In: PROSOPON : European Humanities and Social Studies, No. 2, Poľsko, 2013, p. 305-316. ISSN 1730 - 0266.
 7. . Lištiak Mandzáková, S. - Marková, D. 2013(b). Etické, právne a špeciálno-pedagogické kontexty genitálnych sexuálnych aktivít osôb s mentálnym postihnutím (Ethical, legal and special pedagogical contexts of genital sexual activities of people with intellectual disabilities). In: Humanum : Miedzynarodowe Studia Spoleczno-Humanistyczne, No. 11, 2, 2013, p. 169-178. ISSN 1898-8431.
 8. Mandzáková, S. 2010. Sexuálny životný štýl klientov s ťažším mentálnym postihnutím v domovoch sociálnych služieb na Slovensku. In: Marková, D. (Ed.) Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach. Nitra: UKF, 2010, s. 224-240. ISBN 978-80-8094-842-9.
 9. Mandzáková, S. 2011. Kvalita sexuálneho a partnerského života osôb s ťažším mentálnym postihnutím. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. s. 292. ISBN 978-80-555-0455-1.
 10. Mandzáková, S. 2012. Vplyv vybraných faktorov na postoje odborných zamestnancov domovov sociálnych služieb k sexualite a sexuálnej výchove klientov s ťažším mentálnym postihnutím. In: Marková, D., Rovňanová, L., Eds. Sexuality V.: zborník vedeckých príspevkov. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2012, s. 345-377. ISBN 978-80-557-0379-4.
 11. Marková, D. 2015. Moral values in sexual and partner relationships. Ljubljana: KUD Apokalipsa and Central European Research Institute Søren Kierkegaard, 2015. ISBN 978-961-6894-67-8.
 12. Marková, D. - Kocina, P. 2013. Medzi morálkou a právom : O etických diskurzoch sexuálnych a reprodukčných práv osôb s mentálnym postihnutím. In: Lištiak Mandzáková, S. - Marková, D. - Horňák, L. (Eds.). Sexualita a postihnutie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013, s. 277-306. ISBN 978- 80-555-0981-5.
 13. . Marková, D. - Lištiak Mandzáková, S. 2015. Sexuálna morálka a mentálne postihnutie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 200. ISBN 978-80-555- 1370-6.
 14. Marková, D. - Lištiak Mandzáková, S. 2013. Morálne postoje k reprodukcii mužov a žien s mentálnym postihnutím - etické a špeciálnopedagogické kontexty. In: LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ, S. - Marková, D. - Horňák, L. (Eds.). Sexualita a postihnutie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013, s. 307- 341. ISBN 978-80-555-0981-5.
 15. Marková, D. - Mandzáková, S. 2011. Postihnutá sexualita alebo ľudské sexuálne príbehy? : O sexualite a sexuálnej výchove osôb s mentálnym postihnutím. Nitra: Garmond, 2011, s. 200. ISBN 978-80-89148-72-1.
 16. Schmidt, G. - Starke, K. - Matthiesen, S. - Dekker, A. - Starke, U. 2003(b). Bezie-hungsbiographien im sozialen Wandel : Ein Bericht über erste Ergebnisse für die befragten Frauen und Männer. Februar, 2003
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu