BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolerska-Kardela Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Inicjatywy klastrowe w lecznictwie uzdrowiskowym
Cluster Initiatives in Health Resort Medical Treatment
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 2, s. 261-271, bibliogr. 11 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Keyword
Klastry, Lecznictwo uzdrowiskowe, Uzdrowiska, Studium przypadku, Produkt turystyczny
Business cluster, Health spa, Health resort, Case study, Tourist product
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie istoty funkcjonowania klastrów turystyki uzdrowiskowej, jako gospodarczej sieci powiązań, która w dłuższej perspektywie przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionów. Zatem analiza zasadza się na zdefiniowaniu roli przedsiębiorstw uzdrowiskowych w regionie, jako swoistych, kreatywnych centrów wokół których wysiłki jednoczą trzy grupy: przedsiębiorstwa, władze lokalne oraz instytucje naukowe. W efekcie współpraca w ramach inicjatyw klastrowych umożliwia zaangażowanie się powyższych grup w proces wygenerowania zrównoważonego produktu turystycznego, który jest ciekawym rozwiązaniem, odpowiadającym popytowi, który jest zgodny ze współczesnymi trendami występującymi w branży turystycznej. W artykule przeanalizowano jeden przypadek (case study), tj. Klaster Zdrowie i Turystyka "Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej", jako sukces podmiotów zaangażowanych w ramach utworzonej inicjatywy, który przyczynił się do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, jak również samego regionu.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the importance of touristic health resorts, as an economic network supporting regional economic development. Analysis is based on the definition of the role of health resort enterprises in the region as specific creative centres, engaging three groups: enterprises, local authorities and scientific institutions. This cooperation enables the generation of a sustainable tourist product, which not only satisfies demand but is also in accordance with modern trends in tourism. A case study of the health resort cluster "Health Resort - Pearls of Eastern Poland) is presented as a success story of increasing the attractiveness and competitiveness of enterprises, as well as the region as a whole.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hermaniuk J., Kurpa J. (red.) (2010), Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk - Klastering, Wyd. Instytut Gospodarki, WSIiZ, Rzeszów.
 2. http://www.funduszeonline.pl/79994.dhtml [05.04.2013 r.].
 3. http://www.sgurp.pl/Dokumenty/2003-04- 01_referat_wolowiec_tomasz_2.doc [02.05.2013].
 4. Jankowska B. (2012), Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 5. Kraś J. (2011), Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 6. Marshall A. (2006), Industry and trade, Volume II, Cosimo, Inc. New York.
 7. Peszko A., Kusa R. (2006), Klastry jako stymulatory konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Praca naukowa finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2004-2005 jako projekt badawczy zatytułowany "Pozycja konkurencyjna a potencjał konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw sektora usług turystycznych", Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Kraków.
 8. Przybyłowski M., Tamowicz P. (2001), Opracowanie koncepcji funkcjonalnej klastra (inicjatywy klastrowej) w zakresie turystyki uzdrowiskowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 9. Stanienda J. (2012), Strategia koopetycji w klastrach, Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.
 10. Wołowiec T. (2002), Formy i sposoby aktywizacji społeczno - gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych a rozwój regionalny, "Studia regionalne i lokalne", vol. 10 no. 4.
 11. Wołowiec T. (2001), Proces i komercjalizacja uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej, Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu