BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowska Renata (University of Lodz, Poland)
Title
External Determinants of the Development of Small and Medium-Sized Enterprises - Empirical Analysis
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2015, vol. 11, nr 4, s. 115-138, rys., tab., bibliogr. s. 134-137
Issue title
The Process of Firm Growth
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Small business, Companies development factors, Enterprise environment, Enterprise development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja zewnętrznych determinantów rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz ocena ich wpływu na funkcjonowanie tych podmiotów w Polsce. Osiągnięcie tego celu wymagało: określenia determinantów rozwoju MSP, dokonania oceny obecnego stanu rozwoju badanych przedsiębiorstw oraz zbadania wpływu zewnętrznych determinantów na rozwój MSP. Realizacja przedstawionych powyżej celów oparta była na następujących założeniach: (i) obecna sytuacja badanych przedsiębiorstw określona jest przy pomocy wskaźników ilościowych (wielkość obrotu, zatrudnienie, udział w rynku, dochody) (ii) analiza determinantów zewnętrznych obejmuje trzy elementy otoczenia: makrootoczenie, mezootoczenie i mikrootoczenie, (iii) w każdym analizowanym obszarze dokonuje się odrębnych analiz dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co umożliwia bardziej precyzyjne określenie zewnętrznych determinantów rozwoju dla każdej z tych kategorii przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to identify external determinants of the development of small and medium-sized enterprises and assess their impact on the functioning of these entities in Poland. Meeting this objective required: identifying determinants of the development of SMEs, determining the current development situation of the surveyed enterprises and examining the impact of external determinants on the development of SMEs. The implementation of the above-presented goals was based on the following assumptions: (i) the current situation of the surveyed enterprises is determined with the use of quantitative indicators (turnover volume, number of employees, market share, profit levels) (ii) the analysis of external determinants encompasses three components of the environment: the macro-environment, the meso-environment and the micro-environment, (iii) in each analysed area there are separate analyses conducted for micro, small and medium-sized enterprises, enabling greater precision in the identification of external determinants of development for each category of businesses. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel, A.D. (2000). Statystyka wzarzadzaniu, Warszawa: PWN.
 2. Adizes, I. (2004). Managing corporate lifecycles. Santa Barbara: Adizes Institute Publications.
 3. Bednarczyk, M. (1996). Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. Kraków: Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, no 28, 9 -18.
 4. Bławat, F. (2003). Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 5. Bławat, F. (ed.) (2004). Przetrwanie i  rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Gdańsk: SPG.
 6. Borowiecki, R. & Siuta- Tokarska, B.(2008). Problemy funkcjonowania i rozwoju, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Difin.
 7. Churchil, N. & Lewis, V., (1983). The five stages of small business growth, Harvard Business Review, 29(1), 33-51.
 8. Daszkiewicz, N. (2004). Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. In F. Bławat (ed.) Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (pp. 139-147). Gdańsk: SPG.
 9. Daszkiewicz, N. (2009). Bariery rozwoju MSP w świetle badań. Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, 540(34), 273-281.
 10. Davidsson, P., & Wiklund, J. (2000). Conceptual and empirical challenges in the study of firm growth. In D. Sexton & H. Landström (eds.) Handbook of entrepreneurship (pp. 26-44). Oxford: Blackwell.
 11. Dodge, H.R., & Robbibs, J.E (1992). An empirical investigation of the organizational life cycle model for small business development and survival, Journal of Small Business Management, 30(1), 27-37.
 12. Dosi, G. (1991). Perspectives on evolutionary theory, Oxford Journals: Social Sciences. Science and Public Policy, 18(6), 353-361.
 13. Egan, T.M. (2002). Organizational development: an examination of definitions and dependent variables, Chesterland: Summer. Organizational Development Journal, 20(2), 59-69.
 14. Filipiak, B. & Ruszała, J. (eds.). (2009). Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie i instrumenty, Warsaw: Difin.
 15. Fisher, E. & Reuber, R. (2003). Support for rapid-growth firms: a comparison of the views of founders, government policymakers, and private sector resource providers. Journal of Small Business Management, 41 (4), 346365.
 16. Gancarczyk, M. (2010). Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, Warsaw: C.H.Beck.
 17. Gibb, A. & Davies, L. (1990). In pursuit of frameworks for the development of growth models of the small business, International Small Business Journal, 9(1), 15-31.
 18. Greiner, L. (1972). Evolution and revolution as organizations grow, Harvard Business Review, July-August, 50(4), 37-46
 19. Griffin, R.W. (2010). Podstawy zarządzania organizacjami, Warsaw; PWN.
 20. Guzman, J. & Santos, F.J. (2001). The booster function and the entrepreneurial quality: An application to the province of Seville. Entrepreneurship and Regional Development. 13(3), 211-228.
 21. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2014 oraz prognoz koniunktury na I kw. 2015 roku, Warsaw: NBP, Instytut ekonomiczny. Retrieved 22 January, 2016 from http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_1_kw_2015. pdf
 22. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2015 oraz prognoz koniunktury na I kw. 2016 roku, Warsaw: NBP, Instytut ekonomiczny. Retrieved 22 January, 2016 from http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_1_kw_2016. pdf
 23. Kaczmarek, B. & Sikorski, Cz. (1995). Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Lodz: Absolwent.
 24. Kamińska, A. (2011). Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Warsaw: Difin.
 25. Lisowska, R. (2012). Bariery i progi rozwojowe małych przedsiębiorstw w Polsce. In B. Piasecki (ed.) Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania (pp. 81-112). Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 26. Lisowska, R. (2013). Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 27. Machaczka, J. (1998). Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia i diagnoza. Warszawa- Kraków: PWN.
 28. Machaczka, J. & Machaczka, K. (2011). Wykorzystanie modelu Greinera- Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa. In S. Lachiewicz, M. Matejun (eds.). Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw (pp. 159-180). Warszawa: Oficyna.
 29. Masurel, E. & Mantfort, K. (2006). Life cycle characteristics of small professional service firms. Journal of Small Business Management, 44(3), 461- 473.
 30. Matejun, M. (2012). Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, In M. Matejun (ed.) Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach (pp. 13- 45). Warsaw: Difin.
 31. Matejun, M. (2015). Absorbcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw-podejście strategiczne, Lodz: Politechnika Łódzka.
 32. Matejun, M. & Motyka, A. (2015). Dynamika barier rozwoju w cyku życia firm sektora MSP - wyniki badań monograficznych. Marketing i Rynek no 5, 665-683.
 33. Nehring, A. (2011). Stan i rozwój sektora MSP w Polsce, In M. Matejun (ed.). Wspomaganie finansowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (pp. 13-27). Warsaw: Difin.
 34. Nelson, R. R. & Winter, S. G. (1982). An evolutionary theory of economic change. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
 35. Noga, A. (2009). Teorie przedsiębiorstw. Warsaw: PWN.
 36. Nogalski, B., Karpacz, J. &Wójcik- Karpacz, A. (2004). Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego zależy? Bydgoszcz: Wydawnictwo AJG.
 37. North, D., & Smallbone, D. (1993). Employment generation and small business growth in different geographical environments. The 16th National Small Firms Policy and Research Conference. Nottingham, England, November 17- 19.
 38. Piasecki, B. (2001). Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Warsaw: PWN.
 39. Piasecki, B. (1997). Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 40. Pierścionek, Z. (1998). Strategie rozwoju firmy, Warszaw: PWN.
 41. Quin, R., & Cameron, K. (1983). Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: Some preliminary evidence. Management Science, 29(1), 33-51.
 42. Romero, I., & Fernandez-Serrano, J. (2011). Analysing the composition of the SME sector in high- and low-income regions: Some research hypotheses. Entrepreneurship & Regional Development. 23(7-8), 637-660.
 43. Roomi, M. (2009). Impact of social capital development and use in the growth process of women-owned firms, Journal of Enterprising Culture, 17(4), 473-395.
 44. Scott, M. & Bruce, R. (1987). Five Stages of Growth in Small Business. Long Range Planning, 20(3), 45-52.
 45. Skowronek-Mielczarek, A. (2011). Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. In M. Matejun, (ed.). Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (pp. 28-43). Warsaw: Difin.
 46. Smallbone, D., North, D. & Leigh, R. (1993). The growth and survival of mature manufacturing SMEs in the1989s: an urban-urban comparison. In J. Curran, & D. Storey (eds.). Small firms in Urban and Rural Locations (pp. 79-130). Routledge, London.
 47. Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warsaw-Krakow: PWN.
 48. Starczewska-Krzysztoszek, M. (2008). Bariery rozwoju małych i  średnich przedsiębiorstw w Polsce, Infos 4(28), Warsaw Biuro Analiz Sejmowych (BAS) Retrieved 22 December, 2015. http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS. nsf/0/C5322ED5A2F2D077C12573F400399B54/$file/infos_028.pdf
 49. Steffens, P., Davidsson, P. & Fitzsimmons, J. (2009). Performance configurations over time: implications for growth-and profit-oriented strategies. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1), 125-148.
 50. Storey, D.J. (1994). Understanding the small business sector. London: Routledge.
 51. Sysko-Romańczuk, S. (2005). Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat ego wzrostu i sprawności procesów zarządzania. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 52. Szwed, R. (2009). Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 53. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2011 roku (2012), Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz Warszawa, no.1/2012, Retrieved 22 December 2015 from http://www. mg.gov.pl/files/upload/8438/MSP.1.2012.pdf
 54. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2012 roku (2013), Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, no. 1/2013, Retrieved 22 December 2015 from http://www.mg.gov.pl/files/upload/8438/MSP.L2013.pdf.
 55. Urbanowska-Sojkin, E. (2003). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Poznan: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 56. Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie.
 57. Wieczerzyńska, B. (2009). Kryzys w przedsiębiorstwie. Warsaw: CeDeWu.
 58. Zelek, A. (2003). Zarzadzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna. Warsaw: Instytut Organizacji i Zarzadzania w Przemysle ORGMASZ.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20151145
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu