BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chamier-Gliszczyński Norbert (Politechnika Koszalińska)
Title
Analiza struktury podróży na potrzeby logistyki miasta
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 65-72, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Gospodarka miasta, Logistyka transportu, Logistyka przewozu osób, Transport miejski, Środowisko miejskie, Komunikacja autobusowa, Komunikacja kolejowa, Komunikacja miejska, Komunikacja tramwajowa, Komunikacja w systemie Park and Ride, Planowanie w transporcie
Urban economy, Transport logistics, Logistics in the transport of persons, City transport, Urban environment, Bus service, Rail transportation, Municipal transport, Tram transport, Communication in Park-and-Ride system, Planning in transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule odniesiono się do problematyki związanej z modelowaniem struktury podróży na potrzeby logistyki miejskiej. W tak złożonym układzie przestrzenno - strukturalnym jakim jest obszar miejski wyszczególniono podróż jako połączenie źródła i celu podróży. Zaproponowano analizowanie podróży w odniesieniu do parametrów istotnych w aspekcie nowej kultury mobilności na obszarach miejskich. Wyszczególnione parametry zdefiniowano w pracy a także na ich podstawie przeprowadzono badania ankietowe wśród podróżnych na wytypowanym do tego celu obszarze miejskim. Częściowe wyniki tych badań przedstawiono w artykule.(abstrakt oryginalny)

This article covers issues connected with travel modelling in travel for urban logistic . In such a complex spatial and structural system that an urban area is, a travel was presented as a combination of the sour ce and purpose of the travel. A proposal was put forward to analyze the travel with reference to essential parameters in the aspect of the new culture of mobility in urban areas . The parameters detailed were defined in the paper, and also on their basi s, questionnaire surveys were conducted with travellers in the urban area that was selected for this purpose . Partial results of these investigations are presented in this article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Chamier-Gliszczyński N., Model struktury systemu mobilności na obszarach miejskich. "Logistyka" 4/2014.
 2. Chamier-Gliszczyński N., Problematyka oceny mobilności na obszarach miejskich. "Logistyka" 3/2014.
 3. Chamier-Gliszczyński N., Wybrane aspekty modelowania mobilności na obszarach miejskich." Logistyka" 3/2014.
 4. Chamier-Gliszczyński N., The Elements of System Mobility in Urban Areas. Carpathian Logistigs Congress 2013. Cracow, Poland.
 5. Chamier-Gliszczyński N., System mobilności na obszarach miejskich. Prace Naukowe, Transport, z. 97, Politechnika Warszawska, Warszawa 2013.
 6. Chamier-Gliszczyński N., Modeling System Mobility in Urban Areas. Carpathian Logistigs Congress 2012. Jesenik, Czech Republic.
 7. COM (2007) 551, Green Paper: Towards a New Culture for Urban Mobility, Brussels 2007.
 8. Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 9. Jonkis A., Kształtowanie zachowań komunikacyjnych na potrzeby logistyki miasta, "Logistyka" 5/2010.
 10. Koźlak A. Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 11. Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005.
 12. Szołtysek J., Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Wolters Kulwer, Warszawa 2011.
 13. Raport, Monitorowanie postaw społecznych w zakresie zrównoważonego transport. Pierwszy etap badania. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010.
 14. Raport, Kompleksowe badania ruchu w Szczecinie, Szczecin 2010.
 15. Żochowska R., Model struktury sieci miejskiej dla potrzeb oceny wariantów organizacji ruchu w czasie zajęcia pasa drogowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport z. 47, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.
 16. Żochowska R., Modelowanie potoku ruchu w sieci miejskiej dla potrzeb analizy zakłóceń." Logistyka" 4/2014.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu