BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chamier-Gliszczyński Norbert (Technical University of Koszalin)
Title
The travel modelling in a mobility system in the urban areas
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 73-80, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Mobilność ludności, Ruchliwość komunikacyjna ludności, Ruchliwość przestrzenna, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Gospodarka miasta, Komunikacja miejska, Transport miejski
Population mobility, Communication mobility of population, Spatial mobility, Modeling of time-space, Urban economy, Municipal transport, City transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule odniesiono się do problematyki związanej z modelowanie podróży w systemie mobilności na obszarach miejskich. W tak złożonym układzie przestrzenno - strukturalny jakim jest obszar mie jski wyszczególniono podróż jako połączenie źródła i celu podróży. Zaproponowano analizować podróż w odniesieniu do parametrów istotnych w aspekcie nowej kultury mobilności na obszarach miejskich. Wyszczególnione parametry zdefiniowano w pracy a także na i ch podstawie przeprowadzono badania ankietowe wśród podróżnych na wytypowanym do tego celu obszarze miejskim. Częściowe wyniki tych badań przedstawiono w artykule.(abstrakt oryginalny)

This article covers issues connected with travel modeling in a mobility system in urban areas. In such a complex spatial and structural system that an urban area is, a travel was presented as a combination of the source and purpose of the travel. A pr oposal was put forward to analyze the travel with reference to essential parameters in the aspect of the new culture of mobility in urban areas. The parameters detailed were defined in the paper, and also on their basis, questionnaire surveys were conducte d with travelers in the urban area that was selected for this purpose. Partial results of these investigations are presented in this article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bieńczak M., Fierek Sz., Kiciński M., Kwaśnikowski J., Sawicki P.: Regionalny model podróży na potrzeby planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. "Logistyka" 4/2014, pp. 1673-1682.
 2. Cascetta E.: Transportation Systems Analysis. Models and Applications. Springer Optimization and its Applications, Vol. 29, Springer, New York Dordrecht Heidelberg London 2009.
 3. Chamier-Gliszczyński N.: Sustainable operation of a transport system in cities. "Key Engineering Materials", 486, 2011, pp. 175-178.
 4. Chamier-Gliszczyński N.: The elements of system mobility in urban areas. Carpathian Logistics Congress, CLC 2013, Poland, Cracow 2013.
 5. Chamier-Gliszczyński N.: System mobilności na obszarach miejskich. Prace Naukowe, Transport, z. 97, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013, pp. 51-63.
 6. Chamier-Gliszczyński N.: Modeling system mobility in urban areas. Carpathian Logistics Congress CLC 2012, Czech Republik, Jesenik 2012.
 7. Chamier-Gliszczyński N.: Structure analysis of system mobility in urban areas. Carpathian Logistics Congress CLC 2012, Czech Republik, Jesenik 2012.
 8. Chamier-Gliszczyński N.: Model struktury systemu mobilności na obszarach miejskich." Logistyka" 4/2014, pp. 1733-1742.
 9. Chamier-Gliszczyński N.: Wybrane aspekty modelowania mobilności na obszarach miejskich. "Logistyka" 3/2014, pp. 991-1000.
 10. COM (2007) 551: Green paper, Towards a new culture for urban mobility. Commission of the European Communities, Brussels 2007.
 11. Garber N.: Traffic and Highway Engineering, Third Edition, University of Virginia, Thomson Learning, Pacific Groove, 2002.
 12. Hensher D., Button K.: Handbook of Transport Modelling, Pergamon, Elsevier Ltd, Oxford 2005.
 13. Karoń G.: Modelowanie popytu oparte na podróżach pojedynczych."Logistyka" 4/2012, pp. 323-342.
 14. Report: Kompleksowe badania ruchu w Szczecinie, Szczecin 2010.
 15. Żochowska R.: Modelowanie zachowań podróżnych w warunkach zamknięć ulic w gęstych sieciach miejskich. "Logistyka" 4/2012, pp. 803-818.
 16. Żochowska R.: Model struktury sieci miejskiej dla potrzeb oceny wariantów organizacji ruchu w czasie zajęcia pasa drogowego. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport z. 47, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013, pp. 555-574.
 17. Żochowska R.: Modelowanie potoku ruchu w sieci miejskiej dla potrzeb analizy zakłóceń. "Logistyka" 4/2014, pp. 2619-2632.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu