BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierpińska Maria (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), Królikowska Elżbieta (Jastrzębska Spółka Węglowa)
Title
Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo
Intern-Company Loans as a Financing Source in the Equity Related Entity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 393-402, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Pożyczki, Grupa kapitałowa, Źródła finansowania, Cienka kapitalizacja
Loans, Capital group, Source of financing, Thin capitalization
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto problem zaliczania odsetek od pożyczek w grupach kapitałowych do kosztów uzyskania przychodów. Maksymalna stopa odsetek od takich pożyczek nie powinna przekraczać czterokrotnej wielkości stopy kredytu lombardowego. Od 1 stycznia 2015 roku zmianie uległy rozwiązania prawne dotyczące naliczania w ciężar kosztów podatkowych odsetek od pożyczek w grupie kapitałowej. Rozszerzony został zakres przepisów o cienkiej kapitalizacji na spółki pośrednio powiązane (spółki babki i kuzynki). Dotychczas przepisy te dotyczyły tylko spółek córek. Kwota odsetek uznanych za koszty uzyskania przychodów może być naliczona metodą bezpośrednią lub metodą alternatywną. Metodą bezpośrednią odsetki nalicza się od jednokrotnej wartości kapitału własnego (dotychczas od trzykrotnej wartości kapitału podstawowego). Przy wykorzystaniu metody alternatywnej podstawą naliczenia odsetek uznanych za koszty podatkowe jest podatkowa wartość aktywów oraz stopa referencyjna NBP powiększona o 1,25 p.p. Korporacje międzynarodowe w celu ominięcia przepisów o cienkiej kapitalizacji wykorzystują pożyczki fasadowe. Złożony w banku depozyt stanowi pewnego rodzaju fasadę zabezpieczającą udzieloną pożyczkę. Całość odsetek bankowych stanowi wówczas koszt uzyskania przychodów. W celu ominięcia przepisów dewizowych wykorzystuje się pożyczki równoległe. (abstrakt oryginalny)

The article presents a problem of including interests on intern-company loans in the capital groups into tax deductible expenses. The maximum rate of the interests on such king of loans should not excess a fourfold of Lombard rate. Since 1st January 2015 the legal solutions regarding to the method of calculating the interests on the intern-company loans which can be tax deductible expenses has changed. The thick capitalisation legal regulations have been widened and has embraced the indirect, equity related companies. So far that regulations were related only to direct subsidiaries. The amount of the interests which are tax deductible expenses can be counted by direct or alternative method. In the direct method the interests are counted on the value of equity (so far threefold value of share capital). In the alternative method the base amount for counting the interests which are tax deductible expenses is a assets tax value and the reference rate increased by 1,25 percentage point. In order to avoid thick capitalisation regulation, the international corporations use the fronting loans. The bank deposit is consider as a front which secures the given loan. In such a case the whole interests are tax deductible expenses. In order to avoid the exchange rate law regula tions the parallel loans are used. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czajkowska-Matosiuk K. (2011), Finansowanie spółki przez wspólników a kwestie podatkowe, "Biuletyn Rachunkowości" nr 24, s. 57-61.
  2. Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
  3. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Dz.U. 2014, poz. 121 (brzmienie od 15.01.2015), http://prawo.legeo.pl (18.04.2015).
  4. Krasnowska-Drzewiecka A. (2015), Na czym polega metoda alternatywna, "Dziennik Gazeta Prawna" z 5.01, s. D4-D5.
  5. Kustra A., Sierpińska-Sawicz A. (2012), Finansowanie korporacji międzynarodowych funkcjonujących w warunkach kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 50, s. 791-804.
  6. Najlepszy E. (2013), Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  7. Ostatni moment na decyzję w sprawie cienkiej kapitalizacji (2015), Podatki i księgowość, "Dziennik Gazeta Prawna" z 19.01, nr 11, s. B2.
  8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. nr 21, poz. 86 z późn. zm., Dz.U. 2014, poz. 851 (brzmienie z dnia 1.04.2015), http://prawo.lego.pl (16.04.2015).
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 z poźn. zm., Dz.U. 2015, poz. 4.
  10. Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1328.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-35
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu