BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska-Mieruszewska Joanna (Uniwersytet Gdański)
Title
Funkcjonowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce na tle rozwiązań światowych
Demographic Reserve Fund - The Case of Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 427-438, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD), System emerytalny, Finanse publiczne, Przemiany demograficzne
Demographic Reserve Fund (DRF), Pension schemes, Public finance, Demographic transformation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest charakterystyka działalności Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce od początku jego działalności w roku 2002 do końca roku 2014, przedstawienie problemów jego funkcjonowania na tle rozwiązań światowych, a także identyfikacja najważniejszych zagrożeń dla jego dalszego funkcjonowania w świetle zmniejszenia wartości wpływów oraz przedwczesnych wydatków na rzecz FUS. Metodologia badania - Artykuł powstał w oparciu o analizę literatury oraz danych statystycznych dotyczących funduszu rezerwy demograficznej w Polsce oraz wybranych krajach świata. Wynik - Funkcjonowanie Funduszy Rezerwy Demograficznej w Polsce jest konieczne dla zachowania stabilności systemu emerytalnego w długim okresie i zagwarantowania wypłat świadczeń emerytalnych dla przyszłych pokoleń. Jego dotychczasowy kształt i sposób działania, w tym źródła wpłat, wypłaty dokonywane od 2010 r. i polityka inwestycyjna zawiera wiele błędów, które mogą skutkować jego rozwiązaniem w przyszłości. Konieczne są modyfikacje oraz reformy, które umożliwią zwiększenie wpływów, między innymi z prywatyzacji, zaprzestanie dalszych wypłat oraz uelastycznienie polityki inwestycyjnej. Oryginalność/wartość - W świetle postępujących zmian demograficznych, tematyka rezerwy i zabezpieczenia państwa na przejściowe problemy z wypłacalnością funduszu ubezpieczeń społecznych wydaje się aktualna. Obserwowane w Polsce zmiany, nie tylko w strukturze demograficznej, ale także popełniane błędy w zakresie wypłacania środków z FRD już od 2010 roku (suma wypłat do końca 2014 r. przekroczyła wartość zgromadzonych aktywów) budzą wątpliwości i pytania o dalsze funkcjonowanie funduszu i jego znaczenie dla zachowania długoterminowej stabilności systemu emerytalnego. W związku z powyższym zasadna wydaje się analiza funkcjonowania FRD w kontekście rozwiązań stosowanych w innych krajach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to present main characteristics of the Demographic Reserve Fund in Poland between 2002 and 2014, principles of its functioning, financial management and portfolio structure, as well as to identify the most important problems concerning its future functioning. Design/methodology/approach - This article is based on an analysis of the literature and statistical data on the Demographic Reserve Fund and Social Security Fund in Poland. Findings - The functioning of the Demographic Reserve Fund in Poland is necessary to preserve the stability of the pension system in the long term and guarantee pension payments for future generations. However, several modification and reforms should be implemented, such as more flexible investment policy, suspension of payments to Social Security Funds and more diversified contributions. Originality/value - In light of the observed demographic changes, problem of demographic reserve and protections seems to be current and important. Changes in polish demographic structure and modification of reserve funds raise doubts and questions about the purposes and effects of accumulating assets in pension reserve funds. Therefore, it seems reasonable to analysis the functioning of Demographic Reserve Fund in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bilans Funduszu Rezerwy Demograficznej w latach 2009-2013, www.zus.pl.
 2. Gołębiowska A. (2014), Funkcjonowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce - zasady i zagrożenia, "Optimum. Studia Ekonomiczne" nr 2 (68).
 3. Grodzicki M. (2012), Funduszowi Rezerwy Demograficznej należy umożliwić realizację celów, do których został powołany, Analiza FOR nr 12.
 4. Klimas M. (2013), Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, LEX.
 5. Kostrzewa P. (2014), Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stan prawny 1.01.2014, komentarz dostępny w LEX.
 6. Kwartalne informacje o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o innych świadczeniach w latach 2009-2014, www. zus.pl.
 7. Nagel W. (2012), Fundusz Rezerwy Demograficznej - dziesięć lat funkcjonowania. Próba bilansu i rekomendacje, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 2.
 8. OECD (2014), Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds, Report on Pension Funds's Long-term Investments, OECD.
 9. Pensions at a Glance 2013: Retirement-income Systems in OECD and G20 Countries (2013), OECD.
 10. Plany finansowe FUS, FEP i FRD na rok 2015, www.zus.pl
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r., w sprawie nadania statutu Funduszowi Rezerwy Demograficznej, Dz.U nr 18, poz. 178.
 12. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej, Dz.U. poz. 152.
 13. Rutecka J. (2012), Państwowe fundusze majątkowe o celu emerytalnym - charakterystyka i zasady funkcjonowania, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 13 (2).
 14. Rutecka J. (2013), Fundusz rezerwy demograficznej - analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów, "Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH" nr 3.
 15. Rutecka J. (2014), Funkcjonowanie państwowych funduszy rezerwowych o celu emerytalnym na przykładzie doświadczeń Norwegii, "Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH" nr 4 (20).
 16. Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2004-2013, www.zus.pl
 17. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 1998, nr 137, poz. 887.
 18. World Bank (2014), The inverting pyramid: pension systems facing demographic challenges in Europe and Central Asia, World Bank.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu