BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopiński Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Porębski Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Próba wykorzystania modeli dyskryminacyjnych w analizie finansowej SPZOZ
Verification of the Effectiveness Evaluation Model of Investment Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 459-469, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Modele dyskryminacyjne, Analiza finansowa, Analiza dyskryminacyjna, Szpitalnictwo, Finansowanie ochrony zdrowia
Discriminatory models, Financial analysis, Discriminant analysis, Hospital service, Health care financing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Współczesny trend nakazuje traktować szpitale jako przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na specyficzną branżę i grupę podmiotów, jakimi są SPZOZ, a także próba odpowiedzi na pytanie, czy warto w przyszłości tworzyć modele dyskryminacyjne dedykowane tej branży. W artykule przedstawiona została ocena sytuacji finansowej dziesięciu dużych polskich szpitali, przy wykorzystaniu znanych w literaturze modeli dyskryminacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The modern trend requires hospitals to treat as a company. The purpose of this article is to draw attention to the specific industry and a group of entities which are public hospitals in Poland, as well as whether it is worth subjecting consideration in the future to create models discriminatory dedicated this industry. This paper presents the evaluation of the financial situation of ten major Polish hospitals. Reference was made to attempt to use discrimination models for hospitals. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobska M., Rogoziński K. (2008), Podstawy zarządzania w zakładzie opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Ekonomiczne aspekty systemu opieki zdrowotnej określonego ustawą o zakładach (1997), "Antidotum" nr 5.
 3. Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria 2, Prace habilitacyjne z. 153, Poznań.
 4. http://wyborcza.pl/1,76842,10883369,Balicki__szpital_to_coraz_bardziej_przedsiebiorstwo.html (3.03.2015).
 5. Kitowski J. (2014), Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłości przedsiębiorstwa, Rzeszów.
 6. Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań (2011), red. M. Hass- -Symotiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Kulig J., Referencyjności oddziałów chirurgicznych, www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_referencyjnosc_ 16122009.pdf (26.12.2014).
 8. Markowska K. (2012), Efektywność usługowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Mączyńska E. (1994), Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), "Życie Gospodarcze" nr 38.
 10. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. nr 45, poz. 391, z późn. zm.
 11. www/asm-poland.com.pl/bialypersonel/raporty/raport1_ocena_bazy_wykonawczej_swiadczeniodawcy_oraz_ocena. pdf.
 12. Zdanowska J. (2009), Zakład opieki zdrowotnej, formy organizacyjno-prawne, klasyfikacja zakładów opieki zdrowotnej, w: J. Galicki, M.D. Głowacka, E. Mojs, Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu