BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Title
Zarządzanie strategiczne w jednostkach budżetowych
Strategic Management in Budget Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 471-480, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Przedsiębiorczość, Usługi publiczne, Zakłady budżetowe
Strategic management, Entrepreneurship, Public services, Budgetary establishment
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Próba wskazania możliwości wykorzystania zarządzania strategicznego w jednostkach budżetowych. Specyficzne zasady funkcjonowania jednostek budżetowych powodują, że często są one oskarżane o niegospodarność. Bardzo trudno ocenić również efektywność ich działalności przy pomocy tradycyjnych metod wykorzystywanych w podmiotach komercyjnych. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodologię badań literaturowych oraz studium przypadku. Plan rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na lata 2012-2015 posłużył do wskazania możliwości wykorzystania zarządzania strategicznego w jednostkach budżetowych. Wynik - Przeprowadzone badania pozwoliły przedstawić istotę zarządzania strategicznego w jednostkach budżetowych oraz wskazać jego wpływ na ocenę efektów ich funkcjonowania. Oryginalność/wartość - Wnioski z przeprowadzonych badań jasno wskazują, że zarządzanie strategiczne w jednostkach budżetowych pozwala na budowanie ich potencjału instytucjonalnego oraz ocenę efektów ich funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - An attempt to indicate the possibility of using strategic management of budget entities. Specific rules for the functioning of budgetary units mean that they are often accused of mismanagement. It is very difficult to assess the effectiveness of their activities with traditional methods used in commercial entities. Research methodology - The study used the methodology of literature research and case study. The development plan of the Public Library of the City and Municipality Jarocin for years 2012-2015 was used to indicate the possibility of using strategic management of budget entities. Result - The research allowed to present the essence of the strategic management of budget entities and indicate its impact on the efficiency of their operations. Originality/value - The conclusions of the study clearly indicate that the strategic management of budget entities allows you to build their institutional capacity and evaluate the effectiveness of the operation. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barczyk S. (2010), Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Gawroński H. (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Gierszewska G. (2003), Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa.
 4. Gierszewska G., Romanowska M. (2013), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 5. Huff A.S., Floyd S.W., Sherman H.D., Terjesen S. (2009), Zarządzanie strategiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Kraśnicka T. (2009), Przedsiębiorczość sektora publicznego i jej uwarunkowania, w: A. Frączkiewicz-Wronka, Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 7. Nag R., Hambrick D.C., Chen M-J. (2007), What is strategic management, really? Inductive derivation of a consensus definition of the field, "Strategic Management Journal".
 8. Obłój K. (2007), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 9. Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków.
 11. Wąsowska A. (2012), Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego, w: M. Kostera, B. Glinka, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-42
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu