BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieśla Maria (Silesian University of Technology, Katowice), Gąska Damian (Silesian University of Technology, Katowice)
Title
Decision making based on internal audit of logistics processes controlling
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 81-88, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Controlling, Audyt wewnętrzny, Logistyka, Podejmowanie decyzji
Controlling, Internal audit, Logistics, Decision making
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę teoretyczną zagadnień związanych z audytem wewnętrznym przeprowadzanym w firmach produkcyjnych i usługowych . Część badawcza poświęcona jest analizie przyczyn i działań w celu poprawy procesów operacyjnych realizowanych na podstawie wyników audytu wewnętrznego usług logistycznych operatora, mającego swą siedzibę w województwie śląskim . Opierając się na analizie audytu wewnętrznego , wybrano dziewięć kluczowych procesów operacyjnych istotnie wpływających na jakość logistycznej obsługi klienta . Obliczone wartości pozwoliły na scharakteryzowanie mierników i wskaźników wybranych procesów, poprzez określenie sposobu i częstotliwości ich wyliczania i stał się podstawą procesu sterowania w badanym podmiocie . Dla każdego wskaźnika przedstawiono osiągnięte wyniki , które stały się podstawą do podejmowania decyzji w przyszłości zmierzających do poprawy jakości procesów logistycznych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a theoretical analysis of issues related to internal audit carried out in manufacturing and service companies. The research part is dedicated to the analysis of the causes and actions to improve operational processes carried out on the basis of the results of the internal audit of logistics service provider located in the Silesian province. Basing on analysis of the internal audit, nine key operational processes s elected which significantly affect the quality of logistics customer service. Calculated values determined measures and indicators of selected processes are characterized by specifying the manner and frequency of their designation and became the basis for the process of controlling for the research subject. For each indicator the results achieved are presented, which became the basis for future decision making in logistics processes quality improvement.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Adams, P., Cutler, S., McCuaig, B., Rai, S., 2012. Sawyer s Guide for Internal Auditors. 6th Edition, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, USA.
 2. Chaberek, M., 2003. System zarządzania kontrolingowego w przedsiębiorstwach transportowych. Założenia modelowe. 19-27, In: Szałucki, K. (ed.). Ekonomika Transportu. AW Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław, Poland.
 3. Czerwiński, K., 2005. Audyt wewnętrzny. Wydawnictwo InfoAudit, Warsaw, Poland.
 4. Dułacz, P., 2014. Application of an internal audit as an improvement of specific logistic processes of Schenker company with regard to terminal in Pyskowice. Praca dyplomowa magisterska. Promotor: D. Gąska, Politechnika Śląska, Katowice.
 5. Jędralska, K., 2005. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem - nowe wyzwania. (cz. 1.). "Logistyka", 1/2005, 14-15.
 6. Kroker, B., 2006. Magazynowanie jako narzędzie audytu logistycznego. "Eurologistics", 5/2006, 102.
 7. Moczydłowska, W., 2004. Standardy audytu wewnętrznego. "Gazeta Prawna", 204/2004.
 8. Moeller, R., 2009. Brink's Modern Internal Auditing. A Common Body of knowledge. 7th Edition, Wiley, USA.
 9. Pfohl, H. Ch., 2001.Systemy logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. Poland.
 10. Rogala, P., 2011. Audity wewnętrzne w praktyce polskich organizacji. "Problemy Jakości", 12/2011, 31-34.
 11. Szejniuk, A., 2013. Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu bezpieczeństwem. "Journal of Modern Science", 1/16/2013, 209-238.
 12. Śliwczyński, B., 2007. Controlling w zarządzaniu logistyką. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań, Poland.
 13. Twaróg, J., 2005. Mierniki i wskaźniki logistyczne. Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań, Poland
 14. Waszczuk, K., Wawrzynowicz, Rola audytu logistycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym (cz. 1)."Logistyka", 6/2007, 71.
 15. Winiarska, K., 2008. Audyt wewnętrzny. Wydawnictwo Difin, Warsaw, Poland
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu