BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bugała Anna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Eksport polskich produktów ogrodniczych poza UE i WNP
Polish Export of Horticultural Products to Non-EU and Non-CIS Markets
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, t. 15(30), z. 2, s. 16-25, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Produkty ogrodnicze, Owoce, Warzywa, Przetwory owocowe, Eksport
Horticultural products, Fruit, Vegetables, Processed fruits, Export
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE), Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)
European Union (EU), Commonwealth of Independent States (CIS)
Abstract
W artykule przedstawiono polski eksport owoców, warzyw i ich przetworów w latach 2006-2014 na rynki krajów nie będących członkami UE i WNP. Omówiono strukturę geograficzną i towarową eksportu. Podkreślono konieczność dywersyfikacji rynków zbytu. Szczególna uwaga została poświęcona produktom objętym embargiem, nałożonym przez Rosję w sierpniu 2014 r. oraz możliwościom sprzedaży tych produktów na nowe rynki. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns the performance of Polish exports of fresh fruits and vegetables as well as their preserves to markets other than the EU and CIS over the period of 2006-2014. The structure of exports as regards destination markets and commodities was presented, with particular focus on those subject to the Russian ban imposed in August 2014. The possibilities of their exports to new markets were also analysed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. [2006-2015], IERiGŻ-PIB, Warszawa
  2. Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. [2006-2014]. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Pawlak K.[2014]: Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 14 (24), ss. 170-184.
  4. Stańko S., Mikuła A.[2014]: Tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 1995-2013. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wielskich, Tom 101, z. 1, ss. 41- 52.
  5. Stefko O., Pęziak A. [2013]: Znaczenie zmian polityki krajowej i międzynarodowej Polski dla rozwoju handlu zagranicznego artykułami ogrodniczymi. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XV, z. 1, ss. 198-203.
  6. www.arr.gov.pl
  7. www.agra-net.com
  8. www.comtrade.un.com
  9. www.fresh-market.pl
  10. www.fruit.inform.com
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu