BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galińska Barbara (Politechnika Łódzka), Saciński Oskar
Title
Zastosowanie metody Mapowania Strumienia Wartości w celu identyfikacji podstawowych wad i skrócenia czasu trwania procesu produkcyjnego
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 151-158, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Mapowanie Strumienia Wartości (VSM), Odchudzanie produkcji, Odchudzone zarządzanie, Analiza racjonalności, Produkcja, Analiza koszty-produkcja-zysk, Mapy poznawcze, Analiza przyczyn i skutków wad, Eliminacja parametrów zakłóceń
Value Stream Mapping (VSM), Lean production, Lean management, Rational analysis, Production, Costs-production-pprofit analysis, Cognitive maps, Failure mode and effects analysis (FMEA), Elimination of interference parameters
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje rolę i znaczenie metody Mapowania Strumienia Wartości w celu identyfikacji głównych wad procesu produkcyjnego. Wiedza na ich temat może przyczyniać się do implementacji szeregu usprawnień je eliminujących. W wyniku takiego postępowania możliwe będzie ustalenie optymalnego harmonogramu produkcji, skrócenie czasu jej trwania oraz wzrost rentowności. Przedsiębiorstwo zredukuje koszty produkcyjne poprzez efektyw niejsze wykorzystanie zasobów oraz będzie w stanie szybciej reagować na potrzeby klientów i sprawniej realizować ich zamówienia.(abstrakt oryginalny)

The article presents the role and importance of Value Stream Mapping method for the identification of the major flaws the production process. Knowing about them ca n contribute to the implementation of improvements to eliminate them. As a result of such proceedings will be possible to determine the optimal production schedule, shortening its duration and profitability increase. The company will reduce production cost s through more efficient use of resources and will be able to respond more quickly to customer needs and efficiently implement their orders.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Gajdzik B., Kuczyńska - Chałada M., Sosnowski R.: Organizacja i zarządzanie w przemyśle. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011
 2. Grycuk A.: Lean Government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji publicznej. Analizy BAS, nr 3 (47) 2011
 3. Hobbs D.: Applied Lean Business Transformation. J. Ross Publishing Inc., Ft. Lauderdale, FL 2011
 4. http://lean.org.pl
 5. http://lean-management.pl
 6. http://leanmanufacturing.pl
 7. http://mfiles.pl
 8. http://smartlean.pl
 9. http://www.leanacademy.pl
 10. Liker J.K.: The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer. McGraw-Hill, University of Michigan 2004
 11. Pasternak K.: Zarys zarządzania produkcją. PWE, Warszawa 2005
 12. Ziółkowski H.: Koncepcja Lean Manufacturing. Projektowanie Procesów Produkcyjnych. Łódź 2014
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu