BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Finansowa wycena dobrobytu społeczno-ekonomicznego państw na podstawie mierników syntetycznych
Financial Valuation Welfare of Socio-Economic Countries Based on Synthetic Gauges
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 521-531, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Wycena, Dobrobyt gospodarczy, Dobrobyt społeczny
Valuation, Economic prosperity, Social welfare
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Ukazanie problematyki badania dobrobytu społeczno-ekonomicznego wyrażanego przez mierniki syntetyczne w wartości pieniężnej. Przedstawienie autorskiej koncepcji wyceny dobrobytu za pomocą miernika SEWI. Metodologia badania - Wnioskowanie na przykładzie studiów literaturowych i weryfikacja metodyki mierzenia popularnych mierników dobrobytu społeczno-ekonomicznego. Wynik - Analiza popularnych wskaźników syntetycznych dobrobytu gospodarek oraz współczesnych dylematów pomiaru wraz z koncepcją nowej metodyki wyceny wartości pieniężnej. Oryginalność/wartość - w artykule przedstawiono autorską koncepcję miernika syntetycznego SEWI. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Show the problems research of socio-economic expressed by synthetic gauges in monetary value. Presentation of the original concept of measurement of well-being through the meter SEWI. Design/methodology/approach - Inference for example literature studies and verification methodology for measuring popular gauges of socio-economic development. Findings - Analysis of popular synthetic indicators economies and the prosperity of modern dilemmas measurement with the concept of a new methodology for assessing the monetary value. Originality/value - The article presents a own concept synthetic measure SEWI. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys T. (1999), Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 2. Bylok F., Sikora J., Sztumska B. (2005), Wybrane elementy socjologii rynku, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 3. Eurostat (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu (2.09.2014).
 4. Frąckiewicz L., Frąckiewicz-Wronka A. (2001), Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i mikroregionalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 5. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S. (1999), Jakość życia w miastach, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 6. Gil S., Śleszyński J. (2006), Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW), "Ekonomista" nr 1.
 7. Global Wealth Databook (2013).
 8. Hall R., Taylor J. (2004), Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Human Development Report (2014), http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2014.
 10. Kaczyńska B. (2001), Pomiar i monitoring w polityce społecznej, "Polityka Społeczna" nr 5-6.
 11. Marciniak S. (2005), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Miciuła I. (2013), Metodologia badania jakości życia w społeczeństwie i miejsce Polski w świecie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 756, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 57, Szczecin.
 13. Podstawy ekonomii (2011), red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Skawińska E., Sobiech-Grabka K., Nawrot K. (2011), Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa.
 15. Smith A. (2013), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. United Nations Development Program (2015), Human Development Report 2014.
 17. Urbaniak P. (2007), Podstawy ekonomii. Mikroekonomia i Makroekonomia, eMPi2, Warszawa.
 18. Woźniak M. (2004), Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 19. www.ibngr.edu.pl (10.02.2015).
 20. www.eiu.com/public, Economist Intelligence Unit (8.03.2015).
 21. Zysnarska E. (2002), Pomiar jakości życia, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-46
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu