BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tkocz-Wolny Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Pojęcie i zakres kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
The Concept and Scope of Management Control in the Public Finance Sector Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 547-557, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Kontrola zarządcza, Dobrobyt gospodarczy, Zakłady budżetowe
Public finance sector units, Public finance sector, Management control, Economic prosperity, Budgetary establishment
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem opracowania jest wyjaśnienie pojęcia i zakresu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania - Opracowanie zrealizowane zostało przy wykorzystaniu wielu metod badawczych. Podstawowymi są analiza aktów prawnych oraz studia literaturowe, opierające się głównie na krajowej, zwartej i artykułowej literaturze przedmiotu. Wykorzystano również metodę syntezy, dedukcji i indukcji. Wynik - W opracowaniu wykazano, iż kontrola zarządcza jest metodą zarządzania stosowaną w sektorze finansów publicznych, ukierunkowaną na realizację zadań i celów postawionych przed jednostkami tego sektora. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study is to demonstrate the concept and scope of management control in the public finance sector units. Methodology - Development was conducted using many research methods. The main are: analysis of legal acts, literature studies, based mainly on the national, compact and articles literature. Also used: the method of synthesis, deduction and induction. Findings - The study shows that management control is a method used in the management of public finances, aimed at the implementation of tasks and goals of the units in this sector. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojna-Duch E. (2010), Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, "Kontrola Państwowa" nr 1 (330).
 2. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E. (2013), Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Starostwa Powiatowego w Słupsku, w: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, red. K. Winiarska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Kałużny S. (2002), Leksykon kontroli, Dosko, Warszawa.
 4. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
 5. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11).
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 7. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego (2013), Biuletyn nr 4 (9), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 8. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych (2012), red. K. Winiarska, Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Kowalczyk E. (2009), Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych, Pressom, Wrocław.
 10. Krzyżanowski L. (1992), Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 11. Kuc B.R. (2009), Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa.
 12. Nowy słownik języka polskiego (2002), red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Sawicki K. (2013), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych i podmiotach gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 61, Szczecin.
 14. Sołtyk P. (2010), Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach publicznych, "Wspólnota" nr 9.
 15. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. 2007, nr 231, poz.1701).
 16. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 2003, nr 24, poz. 199 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. 2007, nr 65, poz. 437).
 18. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005, nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 31, poz. 206).
 22. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz. 1092).
 23. Winiarska K. (2012), Samoocena jako forma oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 684, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 45, Szczecin.
 24. Winiarska K. (2013), Kontrola finansów publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 58, Szczecin.
 25. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2011), Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 26. Zimmermann J. (2012), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 27. Zwolenik B. (2010), Regulacje prawne kontroli wewnętrznej, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-48
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu