BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbicka Beata (Uniwersytet Gdański)
Title
Znaczenie współpracy sektora publicznego i prywatnego w zagospodarowaniu środków unijnych w obszarach turystycznych
The Importance of Cooperation of Public and Private Sector in the Use of EU Funds in the Tourist Areas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 575-585, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Tworzenie wartości, Turystyka, Przedsiębiorstwo turystyczne, Współpraca regionalna, Fundusze unijne
Value creation, Tourism, Tourist enterprises, Regional cooperation, EU funds
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rosnące oczekiwania turystów wobec produktu turystycznego oraz rosnąca konkurencja w turystyce, dotycząca nie tylko przedsiębiorstw, ale także obszarów destynacji turystycznych, wymuszają wzrost standardu świadczenia usług. Wsparciem dla tych rozwiązań jest możliwość zagospodarowania środków w ramach unijnej pomocy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę współpracy sektora publicznego i prywatnego, a więc wszystkich podmiotów zaangażowanych w obsługę ruchu turystycznego na poziomie miejscowości i regionów, w skutecznym i efektywnym wykorzystaniu środków unijnych. W opracowaniu podjęto próbę określenia przedmiotu współpracy w zakresie produktu turystycznego w obrębie wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację generowania wartości w łańcuchu wartości dla turystów. (abstrakt oryginalny)

Rising expectations of tourists to the tourism product and the growing competition in tourism, not only for business but also a tourist destination areas, enforce growth in the standard of service. Support for these solutions is the possibility of development measures under EU assistance. The purpose of this article is to draw attention to the need for cooperation of public and private sector, and so all those involved in the travel service both cities and regions level in the effective and efficient use of EU funds. The study attempts to define the subject of cooperation in the field of tourism product across all entities involved in the implementation of value creation in the value chain for tourists.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Butowski L., Żukowski M. (2003), Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w świetle Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Praktyczny poradnik, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 2. Czubasiewicz H., Grajewski P. (2005), Wizja sukcesu firmy, a kryteria doboru menedżera - doświadczenia praktyczne, w: Sukces organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe, red. Z. Kreft, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 3. De Keyser R., Vanhove N. (1997), Tourism Quality Plan: An Effective Tourism Policy Tool, "The Tourist, Review", vol. 3.
 4. Gaworecki W.W. (2007), Turystyka, PWE, Warszawa.
 5. Ianniello F., Turystyka: duży interes dla małych firm, "Enterprise and Industry", www.ec.europa.eu/enterprise/library(20.04.2015).
 6. Jankowska M., Sokół A., Wicher A. (2008), Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. ABC Przedsiębiorcy, CeDeWu, Warszawa.
 7. Kotler Ph., Asplund Ch., Rein I., Haider D.H. (1999), Marketing Places Europe, London.
 8. Leoński Z. (2001), Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 10. Monitor Polski (2011), Dz.U. RP, w. 36, poz. 423, Warszawa 20 maja.
 11. Przecławski K. (1996), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 12. Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy (2006), Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. M. Bednarczyk, Kraków.
 13. Turystyka (2007), red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. UNWTO World Tourism Barometer (2015), vol. 13, January.
 15. www.aktualnosciturystyczne.pl.pot/turystyka-zyskała-podwojnie (25.04.2015).
 16. www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Strony/Wsparcie_turystyki_z_Funduszy_Europejskich_ 2014-2020_28052014 (25.04.2015).
 17. Zdrojewski J. (2007), Wybrane narzędzia wspierania partnerstwa w rozwoju produktów turystycznych na przykładzie woj. pomorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-50
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu