BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Prognozowanie liczby wybranych szkód ubezpieczeniowych w Polsce
Forecast of Insurance Claims Number in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 5, s. 679-684, bibliogr. 9 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Issue title
Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu
Keyword
Ubezpieczenia, Szkody, Prognozowanie
Insurances, Damages, Forecasting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma na celu zbadanie, czy w zakresie ogólnie dostępnych i oficjalnie publikowanych danych dotyczących liczby szkód mających miejsce na polskim rynku ubezpieczeń można mówić o zjawiskach pozwalających na modelowanie ekonometryczne i w konsekwencji prognozowanie tej liczby. Poniższy artykuł ma być punktem wyjścia do dalszych analiz rynku ubezpieczeń, a w pierwszej kolejności szkodowości na nim występującej. Badania takie mogą okazać się przydatne w analizach ryzyka rynkowego przeprowadzanego przez brokerów ubezpieczeniowych. Analiza empiryczna dotyczy zmiennych reprezentujących szkody działu drugiego ubezpieczeń oraz szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów lądowych. Na podstawie szeregów czasowych o częstotliwości kwartalnej z okresu od pierwszego kwartału 2004 do drugiego kwartału 2014 roku udało się oszacować modele dobrze opisujące liczbę szkód majątkowych występujących na polskim rynku ubezpieczeń oraz wyznaczyć na ich podstawie prognozy. Najlepszym z prognostycznego punktu widzenia modelem liczby szkód z działu II ubezpieczeń okazał się II+ zawierający trend oraz opóźnienia zmiennej objaśnianej i zmiennej objaśniającej. W zakresie szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów lądowych był to natomiast sezonowo- trendowy model OC.(abstrakt oryginalny)

Presented paper aims to research the possibilities to estimate and forecast claims number in Poland. It is a part of a wider analysis of insurance market in Poland. Empirical analysis concerns claims which relate to the second section of insurance and land vehicles liability, and it was performed on the basis of data from the first quarter of 2004 to the second quarter of 2014. In the article we compare forecast accuracy of 4 competitive models. The results are encouraging. Model II+ turns out the best model for the second section of insurance whereas for land vehicle liability it was a seasonal-trend model.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aczel A. D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Cieślak M. (2001), Prognozowanie gospodarcze, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Monkiewicz J. (2000), Podstawy Ubezpieczeń, tom I: Mechanizmy i funkcje, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.
  4. KNF. Opracowania. Rynek ubezpieczeń, http:// www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/ Dane_o_rynku/Dane_kwartalne/dane_ kw.html [19.09.2014].
  5. Kufel T. (2011), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystywaniem programu GRETL, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Osińska M. (2007), Ekonometria współczesna, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
  7. Sangowski T. (2001), Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.
  8. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
  9. Welfe A. (2003), Ekonometria, Warszawa, PWE.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu