BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bijata Michał (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Szafrański Bolesław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Dobór zasad i metod architektury korporacyjnej w celu skutecznego definiowania wymagań w ramach kluczowych projektów informatycznych polskiej administracji publicznej
Selection of enterprise architecture's rules and methods with the purpose of effective defining of requirements in key IT projects in the Polish public administration
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 13-28, rys., bubliogr. 12 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Systemy informatyczne, e-administracja, Architektura korporacyjna
Public administration, Computer system, e-government, Enterprise architecture
Note
streszcz., summ
Country
Polska
Poland
Abstract
W dziedzinie realizacji projektów informatycznych wielkiej skali polska administracja publiczna ma za sobą już kilkanaście lat doświadczeń. Szczególny rozwój w tym zakresie nastąpił za sprawą środków otrzymanych od Unii Europejskiej w ramach minionej perspektywy finansowej 2007-2013. Jak pokazują raporty dokonujące analizy tych projektów (zakończonych lub jeszcze trwających), wystąpiło wiele błędów w ich realizacji. Na przykład, w opublikowanym w 2012 r. raporcie Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji, stanowiącym syntetyczną ocenę największych i najważniejszych projektów informatycznych państwa, zidentyfikowano 13 projektów na łączną kwotę blisko 2,5 mld PLN wymagających istotnych korekt w obszarze zarówno założeń (i/lub wymagań), jak i organizacji. W tej samej publikacji wymieniono tylko osiem projektów na kwotę 720 mln PLN realizowanych zgodnie z założeniami i przyjętym harmonogramem. Obecnie kończą się przygotowania do realizacji projektów w ramach nowej, ostatniej już, unijnej perspektywy finansowej - 2014-2020. W celu ograniczenia ryzyka zaistnienia również w tej perspektywie podobnych błędów niezbędne. (fragment tekstu)

The Polish public service has already had over 20 years of experience in the area of broad scale IT projects. The major development in that area was achieved thanks to the European Union funds from the budget perspective of 2007-2013. As a number of reports analysing the realization of those projects show (either finished or still on-going) - many mistakes have appeared. For instance, Państwo 2.0 - Nowy start dla e-administracji report published in 2012 by the Polish Ministry of Administration and Digitization featuring an analysis of major Polish IT projects indicated 13 projects with major issues in the area of assumptions and/or requirements. The total amount spent for these projects at the moment of the report's publication reached a level of 2.5 billion zlotys. The same report indicated only 8 projects carried out in line with the assumptions, requirements, and the agreed schedule. The publication provides a synthetic analysis of sources of the mistakes made with respect to assumptions and requirements during the implementation of major IT projects run by the Polish public service between 2007 and 2013. In that context possible solutions are presented and considered, too. The first possible solution is to use one of the already available enterprise architecture frameworks. Three frameworks were qualified for the analysis - FEAF, TOGAF and EAS (selection criteria were the following: framework's popularity, framework appliance in foreign governmental bodies, and the scope of proposed mechanisms linking enterprise architecture with the organization's strategy). The main conclusion implied by the analysis is that none of these concepts is a comprehensive tool that can address the Polish public administration's needs in the area of requirements. Therefore, a new approach was put forward. The proposed model focuses on defining requirements for major Polish public service IT projects. The model provides a concept of arranging elements of enterprise architecture and the whole related 'environment' around it. It considers both aspects - dynamic (connected to processes) and static (connected to concepts) - with relation to comprehensive taxonomy of requirements depending on the level of their definition. Finally, the model also delivers mechanisms necessary for a proper linking of the strategy of the whole organization, enterprise architecture, and IT projects. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Cyfrowy impet, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
 2. Federal Enterprise Architecture Framework Version 2, Chief Information Officer Council, Washington 2013.
 3. Państwo 2.0, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012.
 4. Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014-2020, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012. Program zintegrowanej informatyzacji państwa, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012.
 5. Recommended practice for architectural description of software-intensive systems, IEEE Standard 1471-2000, The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York 2000.
 6. Słownik wyrazów obcych, red. I. Kamińska-Szmaj, Wydawnictwo Europa, Warszawa 2001.
 7. The Open Group Architecture Framework Version 9, The Open Group, San Francisco 2009.
 8. The Open Group TOGAF 9 Translation Glossary: English-Polish, The Open Group, Berkshire2011.
 9. Wstęp do architektury korporacyjnej, red. B. Szafrański, A. Sobczak, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2009.
 10. Architecture Deliverables, The Open Group, 2011, http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/ arch/chap36.html#tag_36_02_20 (data odczytu: 01.10.2011).
 11. Encyklopedia internetowa PWN, http://encyklopedia.pwn.pl (data odczytu: 01.10.2013).
 12. Sobczak A., Architektura korporacyjna państwa - narzędzie koordynacji informatyzacji organizacji sektora publicznego, 2012, http://architekturakorporacyjna.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/01/Architektura_korporacyjna_panstwa_-_narzedzie_koordynacji_informatyzacji. pdf (data odczytu: 01.10.2013).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu