BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyżanowski Adam (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Zastosowanie nowoczesnych platform komunikacji elektronicznej jako narzędzia współpracy powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej
The use of modern electronic communication platforms as a form of cooperation between poviat employment agencies and social welfare centres
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 143-165, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
e-administracja, Urzędy pracy, Powiat
e-government, Labour offices, County
Note
streszcz., summ
Abstract
Artykuł stanowi prezentację wybranych wyników badań, jakie autor przeprowadził w okresie czerwiec-grudzień 2013 r. wśród powiatowych urzędów pracy (PUP) oraz ośrodków pomocy społecznej (OPS). Dotyczyły one zakresu współpracy ww. urzędów w świadczeniu usług ich wspólnym klientom, zwłaszcza z wykorzystaniem nowoczesnych platform komunikacji elektronicznej, jako rzeczywistej realizacji idei e-administracji w tych urzędach1. Badaniem objęto: powiatowe urzędy pracy - ankieta została skierowana do wszystkich 340 PUP; otrzymano 297 wypełnionych ankiet; ośrodki pomocy społecznej - ankieta została skierowana do wszystkich OPS; otrzymano 1060 wypełnionych ankiet; ze względu na wymóg, by z każdego powiatu uzyskać maksymalnie trzy ankiety (przy dopilnowaniu, by rozkład uczestniczących w badaniu OPS był proporcjonalny do liczby jednostek w województwie), ostatecznie analizie poddano 752 ankiety. (fragment tekstu)

The article is a presentation of selected results of studies which the author carried out in poviat employment agencies and social welfare centres between June and December 2013. The study concerned the scope of collaboration between the said offices in providing services to their shared customers, especially using a modern, electronic communication platform, which constitutes the actual implementation of the idea of e-government.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Banasikowska J., Stan realizacji i perspektywy rozwoju e-Administracji w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
 2. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Difin, Warszawa 2008.
 3. Burczak A., Sydoryk T., Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania, Bellona, Warszawa 2003.
 4. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin,Warszawa 2009.
 5. Konowrocka D., Wiele wyzwań, wiele problemów, "Computerworld", 08.11.2011.
 6. Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce, CeDeWu, Warszawa 2011.
 7. Olszak C., Bielewicz G., Wybrane problemy rozwoju administracji publicznej w warunkach gospodarki elektronicznej, w: Systemy wspomagania organizacji, red. T. Porębska-Miąć, H. Sroka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 8. Papińska-Kacperek J., Społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 9. http://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2011/12/6th-BeGSE-folder-A4-CP-PL.pdf (data odczytu:05.11.2014).
 10. http://www.archive.cabinetoffice.gov.uk/egov2005conference/documents/proceedings/pdf/051124declaation.pdf (data odczytu: 25.10.2014).
 11. http://www.computerword.pl/news/374067/Plan.Informatyzacji,Panstwa.na.lata.2011.2015.e.Administracja. html (data odczytu: 19.10.2014).
 12. http://www.ec.europa.eu/information_society/soccul/egov/index_pl.html (data odczytu: 03.11.2014).
 13. http://www.egorzowska.pl/pokaz,gospodarka,3546, ulatwiaja_zycie_bezrobotnym (data odczytu:05.11.2014).
 14. http://www.kbn.icm.edu.pl/cele/epolska/epolska.html (data odczytu: 29.10.2014).
 15. http://www.megovconflisbon.gov.pt/images/stories/ministerial_declaration_final_version_180907.pdf (data odczytu: 05.11.2014).
 16. http://www.mswia.gov.pl/strategia (data odczytu: 29.10.2014).
 17. http://www.public.sygnity.pl/publiczne-sluzby-zatrudnienia/sepi/osystemie (data odczytu:05.11.2014).
 18. http://www.trybunludu.pl/n,236, oszczednosc-kosztow-czasu-i-formalnosci---sepi (data odczytu: 05.11.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu