BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafrański Bolesław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Architektura korporacyjna - problemy nie tylko pojęciowe
Enterprise Architecture - not only terminology problems
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 271-286, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Architektura korporacyjna, Administracja publiczna, Zarządzanie informacją, e-administracja
Enterprise architecture, Public administration, Information management, e-government
Note
streszcz., summ
Country
Polska
Poland
Abstract
Każdym nowym koncepcjom towarzyszą wątpliwości dotyczące sposobu ich rozumienia, zakresu i celowości stosowania. Nie może więc budzić zdziwienia fakt, że pod koniec pierwszej dekady zajmowania się w Polsce problematyką architektury korporacyjnej istnieje potrzeba merytorycznej weryfikacji poprawności używanych w tym okresie pojęć. Głównym celem tego artykułu jest zainicjowanie dyskusji dotyczącej dwóch podstawowych pojęć - architektury korporacyjnej i pryncypium architektury korporacyjnej. Mam nadzieję, że w toku dyskusji, do której zachęcam, pojawią się także inne wątki dotyczące aspektów badawczych i praktyki wykorzystania dorobku związanego z architekturą korporacyjną. (fragment tekstu)

This article presents some problems related to the modernization of the government's functioning and it is based on the enterprise architecture approach. An effective management of modernization processes requires proper understanding and using the same ideas and terminology which are used in enterprise architecture. The condition which is absolutely necessary is to apply a dynamic (instead of static) approach to understand the terminology mentioned above. In the author's opinion the title 'Enterprise Architecture of State' is not proper, even more, it is considered wrong. The author's proposals in terms of terminology, concerning also non-IT aspects of enterprise architecture, are presented at the end of the article.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Boni M., Cyfrowy impet, Siećpospolita, Warszawa 2012.
 2. Boni M., Państwo 2.0 - nowy start dla e-Administracji, MAiC, Warszawa 2012.
 3. European Interoperability Framework, version 2.0, Annex II - EIF, of the Communication "Towards interoperability for European public services", 16 December 2010.
 4. Ross J. W., Weill P., Robertson D. C., Architektura korporacyjna jako strategia, Wydawnictwo Emka, Warszawa 2010.
 5. Seidel B., Wykorzystanie architektury korporacyjnej do zarządzania transformacją administracji- praktyka krajów anglosaskich i możliwości wykorzystania tych doświadczeń w Polsce, XIII Forum Teleinformatyki, materiały konferencyjne, Legionowo 2007.
 6. Seidel B., Zarządzanie transformacją administracji publicznej - doświadczenia z krajów anglosaskich,Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium "Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa", materiały seminaryjne, SGH, Warszawa 2006.
 7. Sobczak A., Analiza metodyk budowy architektury korporacyjnej i ocena ich przydatności z punktu widzenia polskich organizacji publicznych, XIII Forum Teleinformatyki, materiały konferencyjne,Legionowo 2007.
 8. Sobczak A., Architektura korporacyjna w organizacjach publicznych, Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium "Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa", materiały seminaryjne, SGH, Warszawa 2006.
 9. Stokalski B., Walesiak P., 20 lat architektury korporacyjnej - między mitologią a skuteczną praktyką,XIII Forum Teleinformatyki, materiały konferencyjne, Legionowo 2007.
 10. Szafrański B., Architektura korporacyjna a idea otwartego rządu, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 33, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014.
 11. Szafrański B., Główne wyzwania związane z modernizacją funkcjonowania państwa, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", z. 29, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 12. Szafrański B., Najpierw fundament potem Państwo 2.0, XVIII Forum Teleinformatyki, materiały konferencyjne, Miedzeszyn 2012.
 13. Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
 14. Wstęp do architektury korporacyjnej, red. B. Szafrański, A. Sobczak, Wojskowa Akademia Techniczna,Warszawa 2008.
 15. Boni M., Państwo optimum, MAiC, Warszawa 2012, https://mac.gov.pl.
 16. Bukowski M., Architektura korporacyjna państwa. Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych, MAiC, Warszawa 2014, https://mac.gov.pl.
 17. Polska cyfrowa PO PC 2014-2020, MAiC, Warszawa 2013
 18. https://mac.gov.pl. Program Zintegrowanej Informatyzacji Polski do 2020 r., MAiC, Warszawa 2013, https://mac.gov.pl.
 19. Sobczak A., Pryncypia architektury korporacyjnej, http://architekturakorporacyjna.pl.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu