BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska Magdalena (Politechnika Lubelska)
Title
Specyfika zachowań e-pacjentów w Internecie
Specificity of the e-patients' behaviours on the Internet
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 343-351, bibliogr. 14 poz.
Keyword
e-zdrowie, Usługi medyczne, Prawa pacjenta, Społeczeństwo informacyjne
e-health, Medical services, Patient's rights, Information society
Note
streszcz., summ
Company
Światowa Organizacja Zdrowia
World Health Organization (WHO)
Abstract
Jedną z grup podmiotów funkcjonujących na rynku zdrowia stanowią pacjenci. Definicję pacjenta można odnaleźć w Deklaracji praw pacjenta - dokumencie przyjętym przez Światową Organizację Zdrowia w Amsterdamie w 1994 r. Zgodnie z jej zapisami, pacjentem jest każda osoba korzystająca z usług medycznych, niezależnie od tego, czy jest ona osobą zdrową, czy chorą. W polskim porządku prawnym do 2008 r. pojęcie pacjenta nie było definiowane, choć próby określenia, kim jest pacjent, znajdowały się w literaturze zarówno medycznej, jak i prawniczej. Najczęściej przytaczano definicję pochodzącą ze słownika wyrazów obcych, określającą pacjenta jako osobę chorą, zgłaszającą się do lekarza lub będącą pod jego opieką. Do polskiego ustawodawstwa definicję pacjenta wprowadziła dopiero ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417(fragment tekstu)

The article presents the issues relating to the characteristics of e-patients and identifies behaviours of patients who are using the Internet. The considerations were based on literature and conducted research. The purpose of this article is to examine the role of e-patients and to determine the specificity of their behaviour in collecting, using and generating health information.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Czerwińska M., Postawy wobec e-zdrowia i opinie na jego temat w grupie studentów kierunku zdrowie publiczne, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 29, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 539-552.
 2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
 3. Europe and the Global Information Society: Recommendations of the Bangemann Group to the European Council, 26 may 1994.
 4. Ferguson T., Health Online: How to Find Health Information, Support Groups, and Self-Help Communities in Cyberspace, Addison-Wesley, Reading 1996.
 5. Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument. Typologia, zachowania, OnePress, Gliwice 2011.
 6. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 7. Minc A., Nora S., L' informatisation de la société, La Documentation française, Paris 1978.
 8. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013, Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
 9. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, grudzień 2008.
 10. Uchwała Sejmu RP z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce (M. P. z 2000 r. Nr 22, poz. 448).
 11. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r.Nr 52, poz. 417).
 12. A Declaration on the Promotion Rights of Patients in Europe, European Consultation on the Rights of Patients, Amsterdam, 28-30 March 1994, http://www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994. pdf?ua=1 (data odczytu: 10.10.2014).
 13. Fox S., The engaged e-patient population, Pew Internet & American Life Project, Washington 2008, http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2008/PIP_Health_Aug08.pdf.pdf (data odczytu: 10.10.2014).
 14. Individuals using the internet for seeking health-related information, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00101 (data odczytu: 10.10.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu