BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilk Jarosław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Żurek Leopold (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach)
Title
Mechanizmy sterowania bezpieczeństwem informacyjnym w modelu usługowym infrastruktury informacyjnej państwa
Mechanisms for the information security management in the service-oriented public information infrastructure
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 309-319, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo informacji, e-usługi, Systemy informatyczne, Społeczeństwo informacyjne
Information security, e-services, Computer system, Information society
Note
streszcz., summ
Country
Polska
Poland
Abstract
Zgodnie z założeniami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, infrastruktura informacyjna państwa polskiego powinna zostać przebudowana na podstawie modelu usługowego. Ten strategiczny dokument wskazuje "działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Celem Programu jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym i europejskim, w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów. Program zapewni współpracę istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, eliminując jednocześnie powielające się dotychczas funkcjonalności" (fragment tekstu)

In the Integrated Digitalization Programme for Poland, the Polish government decided on creating a coherent, logical and efficient state information system to provide electronic services to citizens. It has to ensure the cooperation of existing and new information and communication systems of public administration. Interoperability and security are the key elements to achieve this goal. This article presents the new information security model designed specifically for the service-oriented public information infrastructure.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bieber G., Carpenter, J., Introduction to Service-Oriented Programming (Rev 2.1), 2001.
  2. Boni M. et al., Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012.
  3. Dodani M. H., SOA 2006: State of the Art, "Journal of Object Technology" 2006, vol. 2.
  4. Mc Govern J., Tyagi S., Stevens M., Sunil M., Java Web Services Architecture, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco 2003.
  5. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa,listopad 2013.
  6. Radziszowski D., Zieliński K., Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA, Katedra Informatyki AGH,Kraków 2011.
  7. Reference Model for Service Oriented Architecture 1.0, Committee Specification 1, Oasis Open, 2006.
  8. Wilk J., Wykorzystanie teorii krat w modelowaniu procesów zarządzania bezpieczeństwem w platformach usług elektronicznych administracji publicznej, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 33, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu