BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorkowski Jędrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Systemy informatyczne przeznaczone do rozproszonych urzędów administracji publicznej
Information systems for distributed public administration offices
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 299-308, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zarządzanie państwem, Administracja publiczna, Systemy informatyczne, Samorząd terytorialny
State management, Public administration, Computer system, Local government
Note
streszcz., summ
Abstract
Efektywność zarządzania państwem wymaga w wielu przypadkach rozproszenia terytorialnego urzędów obsługujących organy administracji publicznej. Przykładowo, właściwość centralnych organów administracji rządowej, które są podległe bezpośrednio organom naczelnym, obejmuje teren całego państwa. Funkcje pomocnicze wobec takich organów pełnią urzędy, których jednostki terenowe często mają status samodzielnego organu administracji rządowej. Na poziomie województw i powiatów działają urzędy zarówno administracji niezespolonej (niezależne od wojewody, przykładowo: administracja celna i skarbowa, statystyczna, wojskowa), jak i administracji zespolonej (koordynowane przez odpowiedniego wojewodę). W konsekwencji funkcjonują różnorodne delegatury, izby i jednostki terenowe urzędów centralnych, które mogą, lecz nie muszą być powiązane ze strukturą odpowiadającą strukturze samorządu terytorialnego. W przypadku rozproszonych terytorialnie urzędów powstaje konieczność informatycznego wspomagania zarządzania uwzględniającego ich wielooddziałową strukturę. Powstaje pytanie, na ile sytuacja ta jest podobna do informatycznego wspomagania rozproszonych przedsiębiorstw i w jakim stopniu można stosować podobne rozwiązania technologiczne. Celem artykułu jest identyfikacja specyficznych potrzeb informacyjnych rozproszonych urzędów administracji publicznej oraz wskazanie rozwiązań informatycznych prowadzących do zaspokojenia takich potrzeb. (fragment tekstu)

Public administration offices are usually distributed in accordance with the territorial division of the country. The article discusses the issues of information systems designed for multidivisional and distributed public administration offices. Typical differences between enterprises and public administration offices were identified. The author describes a model and a data structure specific to the distributed offices. The models take into account both the point of view of transaction processing information systems and the viewpoint of analytical software and data warehouses in public administration.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. AC200, Basics of Customizing for Financial Accounting: General Ledger, Accounts Receivable,Accounts Payable, SAP AG, 2009.
 2. Ghosh J., SAP Project Management, McGraw-Hill, New York 2000.
 3. Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Difin, Warszawa 2000.
 4. Harwood S., ERP - The Implementation Cycle, Butterworth-Heinemann, Oxford 2003.
 5. Hitt M. A. et al., Strategic management: competitiveness & globalization, South-Western Cengage Learning, Mason 2011.
 6. Inmon W. H., Building the Data Warehouse, John Wiley & Sons Inc., New York 2005.
 7. Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit - The Complete Guide to Dimensional Modeling, John Wiley & Sons Inc., New York 2002.
 8. Ray R., Enterprise Resource Planning. Text & Cases, Tata McGraw-Hill, New Deli 2011.
 9. Stępniak C., Turek T., Wybrane problemy funkcjonowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach międzynarodowych, w: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, red. F. Bylok, R. Janik, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2007, s. 231-242.
 10. Taylor P., Consolidated Financial Reporting, Paul Chapman Publishing Ltd, Liverpool 1996.
 11. Todman Ch., Designing a Data Warehouse: Supporting Customer Relationship Management,Prentice Hall PTR, Upper Saddle River 2000.
 12. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505).
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
 14. Wieczorkowski J., Zastosowanie oprogramowania standardowego w administracji publicznej, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 29, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 343-352.
 15. Wstęp do architektury korporacyjnej, red. B. Szafrański, A. Sobczak, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009.
 16. http://help.sap.com (data odczytu: 01.12.2014).
 17. http://www.simple.com.pl/produkty/simple-erp/funkcjonalnosc/ (data odczytu: 01.12.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu