BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulisiewicz Tomasz (Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem)
Title
Systemy e-zdrowia - architektury informacyjne a oczekiwania społeczne
E-health systems - information architectures vs. social expectations
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 399-409, bibliogr. 9 poz.
Keyword
e-zdrowie, Ochrona zdrowia, Systemy informatyczne, Architektura systemu
e-health, Health care protection, Computer system, System architecture
Note
streszcz., summ
Abstract
Jednym z efektów społecznych przełomowych zmian, które w zastosowaniach informatyki przyniosło upowszechnienie komputerów osobistych, sieci komputerowych i Internetu, jest coraz wyraźniejsze odczuwanie sprzeczności pomiędzy modelem informacyjnym ochrony zdrowia i jego realizacją w postaci systemów informatycznych, w tym systemów e-zdrowia, a oczekiwaniami społecznymi, przejawiającymi się w aktywnym korzystaniu z technologii informacyjnych w dwustronnej wymianie informacji między placówkami ochrony zdrowia a aktualnymi lub potencjalnymi pacjentami. Poczucie rozbieżności między tymi sferami jest pogłębiane przez widoczną nawet dla niespecjalistów obecność zaawansowanego wyposażenia technicznego i nowoczesnych technik medycznych. W stomatologii masowo są stosowane materiały opracowane w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Do standardowego wyposażenia nawet powiatowych szpitali należą tomografy rentgenowskie. W krajowych placówkach ochrony zdrowia pracują urządzenia wykorzystujące m.in. tomografię pozytonową (PET), tomografię emisyjną pojedynczych fotonów (SPECT), jądrowy rezonans magnetyczny (MRI)1, a więc działające z wykorzystaniem technik stosowanych m.in. w zaawansowanych badaniach fizyki cząstek elementarnych czy w ściśle tajnych kiedyś projektach militarnych. Jednak w ocenie społecznej temu szybkiemu rozwojowi technik medycznych nie towarzyszy poprawa sprawności zarządzania publicznym systemem ochrony zdrowia przy stale rosnących wydatkach na ochronę zdrowia, a także odpowiedni wzrost jakości obsługi pacjentów, a zwłaszcza komunikacji aktorów publicznej służby zdrowia z korzystającymi z jej usług. (fragment tekstu)

One of the effects of the massive use of PCs, means of electronic communications and the Internet is the sense of discrepancy between the information model of the public healthcare system and e-Health systems and the widespread need to use the ICT in the two-way communication between healthcare units and the public. This feeling is deepened by the visible - even for laymen - presence of advanced technologies in every field of medicine. In the author's opinion the source of this contradiction is the use of ICT only in the back-office areas of the public healthcare system instead of using it in the communications with all stakeholders, especially with citizens acting in the system as payers and beneficiaries.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kierunki informatyzacji "e-Zdrowie Polska" na lata 2011-2015, CSIOZ, Warszawa 2009.
  2. Kisilowska M., Modelowanie rozległych systemów informacyjnych: zdrowie i kultura, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2009.
  3. Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej. Komunikat z badań BS/34/2012, CBOS,Warszawa, marzec 2012.
  4. http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT# (data odczytu: 2.11.2014).
  5. http://www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=14 (data odczytu: 25.10.2014).
  6. https://www.nfz-rzeszow.pl/informacje-ogolne/informacje/zip (data odczytu: 2.11.2014).
  7. http://www.nfz-szczecin.pl/n-3418-1.htm (data odczytu: 2.11.2014).
  8. http://www.nowoczesna-klinika.pl/pl/artykuly/18/Wyposazenie_Sprzet_medyczny/1/224/Tomograf:_ Nielatwa_decyzja (data odczytu: 2.11.2014).
  9. http://www.rynekzdrowia.pl/Technologie-informacyjne/Elektroniczne-karty-ubezpieczeniadostaniemy- na-przelomie-2015-i-2016-roku,146327,7.html (data odczytu: 11.11.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu