BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gzik Tomasz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Dynamiczne aspekty ścieżek klinicznych
Dynamic aspects of clinical pathways
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 38, s. 370-381, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Procesy biznesowe, Modelowanie procesów biznesowych, Podejmowanie decyzji
Business processes, Business Process Modeling, Decision making
Note
streszcz., summ
Abstract
W ostatnich latach szeroko dyskutowane jest zagadnienie określane jako dynamiczne ścieżki kliniczne (ang. dynamic clinical pathways - DCP). Jest to rozwinięcie procesowego podejścia do ścieżek klinicznych o tzw. aspekt dynamiczny, który przede wszystkim sprowadza się do możliwości zmiany przebiegu ścieżki klinicznej w trakcie jej realizacji. Przy szerszym spojrzeniu na zagadnienie ścieżek klinicznych i ich funkcjonowanie w organizacjach medycznych różnego poziomu (krajowe, lokalne, pojedyncze jednostki) powyższe ujęcie stanowi pewne uproszczenie. Dynamiczny charakter może przyjmować nie tylko sam przebieg ścieżek klinicznych, ale również otoczenie, w którym ścieżki są realizowane, a przez to również elementy tego otoczenia, w szczególności rozwiązania informatyczne wspierające realizację ścieżek. Aby możliwie szeroko dyskutować i rozpatrywać dynamiczne ścieżki kliniczne, warto podsumować wszystkie aspekty związane z ich dynamiką. Ścieżki kliniczne mogą być analizowane, projektowane, implementowane, realizowane i zarządzane jak procesy biznesowe, stąd teza, że DCP mogą być rozpatrywane przez analogię do dynamicznych procesów biznesowych i dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi. Idea DCP jest odpowiedzią na potrzebę środowisk i realia medyczne dotyczące dynamicznych i wymuszonych różnymi okolicznościami zmian w planach leczenia pacjentów. (fragment tekstu)

In recent years, the issue referred to as dynamic clinical pathways has been widely discussed. It consists in extending the process approach to clinical pathways by the so-called dynamic aspect, which primarily is associated with the ability to change the course of the clinical path in the course of its implementation. If one views the issue of clinical pathways and their functioning in medical organizations of various levels (national, local, particular entities) in a broader perspective, the above is an oversimplification. Not only the course of clinical pathways can take a dynamic character, but so does the environment in which the pathways are implemented and, logically, the elements of this environment, in particular solutions supporting the implementation of the pathways. In order to be able to discuss and analyse clinical pathways in the broadest possible context, all aspects of their dynamics should be summarized. This article in an orderly manner deals with the problems of dynamic clinical pathways, introduces their definition, identifies and characterizes their various aspects (including IT and management context) and presents key research directions(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bliźniuk G., Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2010.
 2. Bliźniuk G., Chmielewski M., Gzik T., Koszela J., Hurtownie procesów, "Zeszyty Naukowe. Studia Informatica", t. 33, nr 2A (105), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012, s. 112-127.
 3. Bliźniuk G., Chmielewski M., Gzik T., Koszela J., System analizy procesów i wspomagania podejmowania decyzji - hurtownie procesów, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 25, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 4. Bliźniuk G., Gzik T., Koszela J., Dynamiczne ścieżki kliniczne, "Biuletyn" WAT, t. 62, nr 1, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2013, s. 129-141.
 5. Gzik T., Analiza rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do wspierania modelowania procesów wspomagania podejmowania decyzji medycznych, w: Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08, red. G. Bliźniuk, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2010, s. 165-176.
 6. Gzik T., Platforma organizacyjna i informatyczna przeznaczona do wdrożenia dynamicznych ścieżek klinicznych, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 35, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 7. Gzik T., Kędzierski P., Koszela J., Hurtownie procesów i procesy dynamiczne, jako narzędzia wspierające wspomaganie podejmowania decyzji medycznych, w: Modelowanie i zastosowanie komputerowych systemów medycznych, red. M. Cieciura, W. Olchowik, Vizja Press & IT, Warszawa 2009, s. 50-57.
 8. Koszela J., Opracowanie oceny przydatności metod standaryzacji opisu planu wykonywania instancji procesów działalności w kontekście wytycznych i ścieżek klinicznych, w: Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08, red. G. Bliźniuk, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2010, s. 147-151.
 9. http://www.dbpm.pl/artykuly.php?subaction=showfull&id=1285113807&archive=&start_from=&ucat=3& (data odczytu: 19.05.2013).
 10. http://www.ebizq.net/topics/human_centric_bpm/features/7539.html?page=1 (data odczytu:19.05.2013).
 11. http://www.gartner.com/it-glossary/dynamic-business-process-management-bpm (data odczytu:19.05.2013).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu