BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurkliński Lech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Historyczne podziały Europy a społeczno-gospodarcze uwarunkowania postaw kulturowych wobec bankowości w Polsce
The Historic Divisions of Europe and the Socio-Economic Context of Cultural Attitudes Towards Banking in Poland
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 3, s. 51-63, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy
Keyword
Sektor bankowy, Historia Europy, Kapitał zagraniczny
Banking sector, History of Europe, Foreign capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie odnosić się będzie do realiów polskich. Autor stawia tezę, że rozwój bankowości w Polsce jest silnie determinowany aspektami kulturowymi ze względu na historyczne uwarunkowania o charakterze społecznym, gospodarczym i politycznym, zasadniczo odmienne w stosunku do kultur narodowych, z których pochodzą dominujący w sektorze bankowym inwestorzy zagraniczni. Wśród czynników wywołujących ten stan szczególną rolę odgrywały historyczne podziały Europy i płynące z nich konsekwencje dla Polski. Sytuowały one nasz kraj w diametralnie innych uwarunkowaniach niż wysoko rozwinięte gospodarczo państwa. Ponadto z punktu widzenia kulturowego ogromną wagę należy przypisać trwającej przez ostatnie 25 lat transformacji ustrojowej. Jej oddziaływanie na polskie społeczeństwo i gospodarkę sprzęgło się z procesem szerokiego otwarcia na zagraniczne wpływy,nierzadko wywołujące wzmocnione zjawisko dysonansu kulturowego, mającego poważne implikacje dla sfery gospodarczej, w tym dla sektora finansowego. (fragment tekstu)

This paper is devoted to the presentation of the significance of the historical divisions in Europe for the formation of the socio-economic conditions for the development of the banking sector in Poland. The paper presents four main divisions related to the functioning of the Roman Empire and Barbaricum, Latin and Byzantine Europe, the dualism of the economic development of Europe from the sixteenth century and the creation of the capitalist and socialist blocks after the Second World War, and their relations to the position of Poland. Historical overview is juxtaposed with the current shape of the Polish banking sector, and especially the dominance of banks controlled by foreign capital. This confrontation is primarily intended to indicate the importance of cultural factors for the development of the banking sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 50 największych banków w Polsce - 2013, "Bank" 2013, nr 6 (245).
 2. 50 największych banków w Polsce - 2014, "Bank" 2014, nr 6 (256).
 3. Anderson P., Passages from Antiquity to Feudalism, New Left Books, London 1974.
 4. Anderson P., The Lineages of the Absolutist State, New Left Books, London 1974.
 5. Bański J., Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy, w: Problematyka geopolityczna ziem polskich, red. P. Eberhardt, "Prace Geograficzne" 2008, nr 218.
 6. Eberhardt P., Koncepcja granicy między cywilizacją zachodniego chrześcijaństwa a bizantyjską na kontynencie europejskim, "Przegląd Geograficzny" 2004, t. 76, z. 2.
 7. Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa 2008.
 8. Godek S., Wilczek-Karczewska M., Historia ustroju i prawa w Polsce do 1772/1795, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. Grabias S., Analityczne kategorie obcości, "Studia Socjologiczne" 2013, nr 1 (208).
 10. Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, MUZA, Warszawa 1997.
 11. Kula W., Rozdziałki, TRIO, Warszawa 1996.
 12. Kula W., Wokół historii, PWN, Warszawa 1988.
 13. Le Goff J., Średniowiecze i pieniądze, Czytelnik, Warszawa 2011.
 14. Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r., UKNF, Warszawa 2014.
 15. Sosnowska A., Zrozumieć zacofane. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994), TRIO, Warszawa 2004.
 16. Wallerstein I., The Modern World System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World economy in the Sixteenth Century, Academic Press, Cambridge Massachusetts 1991.
 17. Znaniecki F., Studium nad antagonizmem do obcych, w: F. Znaniecki Współczesne narody, PWN, Warszawa 1990.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.3.3.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu