BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiszewska Katarzyna (Politechnika Gdańska)
Title
Grupy banków w skoncentrowanym środowisku - analiza porównawcza grup dużych, średnich i małych banków w Macedonii i Chorwacji
Group of Banks in a Concentrated Environment - Comparative Analysis of Groups of Large, Medium and Small Banks in Macedonia and Croatia
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 609-618, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Bankowość, Konsolidacja banków, Grupa bankowa
Banking, Bank consolidation, Banking group
Note
streszcz., summ..
Country
Chorwacja, Macedonia
Croatia, Macedonia
Abstract
Cel - Przedstawienie sytuacji w chorwackim i macedońskim sektorze bankowym odnośnie zmian będących skutkiem procesów konsolidacyjnych oraz analiza porównawcza zmian zachodzących w trzech grupach banków: dużych, średnich i małych w omawianych krajach. Metoda badania - Wykorzystane metody badawcze obejmują studia literatury, głównie zagranicznej, analizę danych finansowych oraz raportów Banku Centralnego w Chorwacji i Macedonii. Wyniki - Dwie małe gospodarki transformują swoje sektory bankowe. Zmiany zachodzące w ich strukturze są odmienne - wskaźniki koncentracji w Macedonii spadają, co wpływa na zwiększenie roli banków średnich i małych w gospodarce (rosnące udziały w rynku kredytów i depozytów), ale nie skutkuje lepszymi wynikami finansowymi. Grupa banków średnich i małych w Chorwacji może pochwalić się lepszymi wynikami (mierzonymi ROA) mimo zmniejszającej się ich roli w gospodarce. Oryginalności/wartość - Chorwacja jako najmłodszy członek Unii Europejskiej, podobnie jak inne kraje regionu Bałkanów Zachodnich, w tym Macedonia, nie jest częstym podmiotem badań w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to present the situation in the Croatian and Macedonian banking sector regarding the changes resulting from the consolidation processes and to carry out a comparative analysis of changes in the 3 groups of banks: large, medium and small in the countries concerned. Method of testing - testing methods include the study of literature, mainly foreign, and analysis of financial data and reports the Central Bank in Croatia and Macedonia. Results - Two small economies transform their banking sectors. Changes in the structure of their banking markets are different - concentration ratios fall in Macedonia, what leads to an increasing role of small and medium sized banks in the economy (growing market share of loans and deposits), but does not result in a better financial performance. A group of medium and small banks in Croatia can boast a better performance (measured ROA), despite their decreasing role in the economy. Originality/value - Croatia as the youngest member of the European Union, like other countries of the Western Balkans, including Macedonia, there is a common subject of research in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banks Bulletin (2005-2014), Chorwacki Bank Centralny, Zagrzeb, nr 10-24.
 2. Beck T., Demirguz-Kunt A., Levine R. (2003), Bank Concentration and Crises, Working Papers no. 9932, National Bureau of Economic Research.
 3. Betlej A. (1999), Efekty przejęć i fuzji bankowych, Fuzje i przejęcia bankowe, Zeszyty BRE Bank-CASE, nr 45.
 4. Berger A.N. (2000), The Integration of the Financial Services Industry: Where are the Efficiencies? "North American Actuarial Journal" nr 4.
 5. Demirguc-Kunt A., Levin R. (2000), Bank Concentration: Cross Country Evidence, www-wds.worldbank. org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/02/10/000265513_20040210165243/additional/ 310436360_20050276035212.pdf.
 6. Farell J., Shapiro C. (2000), Scale Economies and Horizontal Merger Analysis, econwpa.wustl.edu:8089/eps/io/ papers/0012/0012002.pdf.
 7. Krajewski J. (2005), Wywiad z dr Urszulą Wiśniewską, "Głos Banków Spółdzielczych" nr 9.
 8. Report on the Banking System in the Republic of Macedonia (2005-2014), Narodowy Bank Centralny, Skopje.
 9. Sharma M.K., Bal H.K. (2010), Bank Market Concentration: A Case Study of India, "International Review of Business Research Papers" vol. 6, nr 6.
 10. Singh H. Zollo Z. (2002), Post-acquisition Strategies, Integration Capability, and the Economic Performance of Corporate Acquisitions, http://center.kub.nl/zollopost-acquisition_strategies.pdf.
 11. Walter I. (2004), Mergers and Acquisitions in Banking and Finance, Oxford University press.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-53
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu