BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efektywność banków komercyjnych w aspekcie ryzyka bankowego
Effectiveness of Commercial Banks in the Bank's Risk Aspect
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 657-665, bibliogr. 34 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Bankowość, Efektywność banków, Ryzyko bankowe, Banki komercyjne
Banking, Banks' efficiency, Banking risk, Commercial banks
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem głównym opracowania jest zdefiniowanie ryzyka bankowego w aspekcie działalności biznesowej banków komercyjnych oraz określenia możliwości oddziaływania ryzyka bankowego na poziom efektywności banku. Metodologia badania - W opracowaniu zastosowano studia literatury z zakresu ryzyka w teoriach ekonomii na podstawie historii myśli ekonomicznej oraz ryzyka bankowego. Wynik - W teoriach ekonomicznych nie występuje jednoznaczne zdefiniowanie ryzyka w kontekście funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Wraz z rozwojem narzędzi do pomiaru ryzyka (metody matematyczne, ilościowe itp.) nastąpiła możliwość skwantyfikowania poszczególnych rodzajów ryzyk oraz możliwości wprowadzenia działań prewencyjnych w bankach w celu zniwelowania ewentualnych negatywnych skutków. Oryginalność/wartość - Powiązanie aspektu ponoszenia ryzyka bankowego w ujęciu pomiaru efektywności banku komercyjnego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of an elaboration is defining the bank risk in the aspect of the main activity of commercial banks - loans and deposit, as well as determining abilities of the influence of the bank risk on the level of the technical effectiveness of the bank. Design/methodology/approach - In the elaboration were used studies of literature from the scope of the risk in economic theories based on the history of economics and of the bank risk. Findings - In economic theories the risk isn't defining appearing in the context of functioning in the market economy. Along with the development of tools for the measurement of the risk (maths methods, quantitative, etc.) a possibility followed to take of individual kinds of risks and the possibility of implementing preventive action at banks in order to level possible of negative effects. Originality/value - Tying together the aspect of suffering the bank risk in including the measurement of commercial bank's effectiveness. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen F., Santomero A. (1996), The Theory of Financial Intermediation, Financial Institution Centre, The University of Pennsylvania, Pennsylvania.
 2. Bernoulli D. (1954), Exposition of a New Theory on the Measurement at Risk, "Econometrica" vol. 22, no. 1.
 3. Brigham E.F. (1997), Podstawy zarządzania finansami, t. I, PWE, Warszawa.
 4. Damodaran A. (1997), Corporate Finance - Theory and Practise, Wiley, New York.
 5. Głuchowski J., Szambelańczyk J. (1999), Bankowość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 6. Gruszka B., Zawadzka Z. (1992), Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 7. Hackbarth D., Hennessy C., Leland H.E. (2003), The Optimal Mix of Bank and Market Debt: An Asset Pricing Approach, Annual Conference Paper no. 485.
 8. Jajuga K. (1996), Zarządzanie ryzykiem bankowym - czy rewolucja końca XX wieku, w: Ryzyko w działalności banków komercyjnych, red. J. Stachurska-Targosz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły w Poznaniu, Poznań.
 9. Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B. (1998), Banki, Poltext, Warszawa.
 10. Jensen M., Meckling W. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" vol. 4, s. 329-332.
 11. Kaczmarek T.T. (2002), Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym, produkcyjnym dla praktyków, ODDK, Gdańsk.
 12. Kałużny R. (2009), Pomiar ryzyka kredytowego banku. Aspekty finansowe i rachunkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Kendall R. (2000), Zrządzanie ryzykiem dla menadżerów. Praktyczne podejście do kontrolowania, Liber, Warszawa.
 14. Kijek A. (2008), Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 15. Klimczak K.M. (2008), Dylematy ujęcia ryzyka w teorii ekonomii, Acta Universitatis Lodziensis "Folia Oeconomica" vol. 221.
 16. Knight F.H. (1921), Risk, Uncertainly and Profit, www.econlib.org/library/knight/knup.html.
 17. Miller M.H., Modigliani F. (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, "American Economic Review" vol. 48.
 18. Ostrowska E. (2002), Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa.
 19. Pfeffer J. (1956), Insurance an Economic Theory, Irvin Inc. Homewood, Illinois.
 20. Rowski W., Grzywacz J. (1999), Ryzyko kredytowe - pojęcie oraz klasyfikacje, "Bank i Kredyt" nr 10.
 21. Ryzyko w działalności banków komercyjnych (1996), red. J. Stachurska-Targosz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 22. Rzeczycka A. (2002), Ryzyko bankowe i metody jego ograniczania, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 23. Samecki W. (1967), Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa.
 24. Schroeck G. (2002), Risk Management and Value Creation in Financial Institution, John Wiley & Sons, New Jersey.
 25. Sinkey J.F. (1992), Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry, MacMillan, New York.
 26. Shakle G.L. (1961), Decision Order and Time, Cambridge Press, Cambridge.
 27. Sharpe W. (1964), Capital Assets Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, "Journal of Finance" vol. 19.
 28. Wierzbińska M. (1996), Ryzyko w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 29. Willet A.H. (1951), The Economic Theory of Risk Insurance, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 30. Williams C.A., Heine R.M. (1981), Risk Management and Insurance, McGraw-Hill Books Company.
 31. Williamson O.E. (2002), The Theory of the Firm san Governance Structure: From Choice to Contract, "Journal of Economic Perspectives" vol. 16.
 32. Wójcik-Mazur A. (2008), Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 33. Zawadzka Z. (2001), Ryzyko bankowe, w: Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa.
 34. Żółtkowski W. (2007), Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-57
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu