BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodzka Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Automatyczna wymiana informacji podatkowych w Unii Europejskiej - ewolucja Europejskiej Dyrektywy o Oszczędnościach
The Automatic Exchange of Tax Information in the European Union - the Evolution of European Savings Directive
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 681-692, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Oszczędności, Lokaty finansowe, Wymiana informacji, Polityka podatkowa
Savings, Financial deposit, Information exchange, Tax policy
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie tematyki systemu wymiany informacji podatkowych, wprowadzonego przez kraje członkowskie Unii Europejskiej za sprawą tzw. Dyrektywy o Oszczędnościach, regulującej zasady efektywnego opodatkowania dochodów odsetkowych osób fizycznych. Zaprojektowane w Dyrektywie o Oszczędnościach rozwiązanie, oparte na automatycznym transferze danych finansowych pomiędzy krajami członkowskimi, miało stanowić skuteczny środek walczący z unikaniem opodatkowania przez obywateli UE - pozwalając na uzyskanie wiedzy o zagranicznych oszczędnościach i późniejsze ich opodatkowanie przez władze podatkowe miejsca rezydencji. W artykule przeanalizowano skutki wprowadzonych regulacji prawnych wpływających na klimat inwestycyjny dla mieszkańców Wspólnoty, przedstawiono zmiany dostosowawcze, a także dokonano próby oceny perspektyw dalszego unijnego rozwoju systemu wymiany informacji podatkowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is presenting the issues of tax information exchange system within the European Union. The system was first introduced by the Member States through so-called Savings Directive, which regulated the principles of effective taxation of savings, kept offshore by EU individuals. The solution, based on the automatic transfer of financial data between Member States, aimed to be a tool for fighting tax evasion. The article analyzes the effectiveness of the European Savings Directive, looks at the changes in the investment climate for the residents of European Union, and also attempts to assess the prospects for further development of the European system of tax information exchange. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.
 2. Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG.
 3. Dyrektywa Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.
 4. Dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
 5. Komisja Europejska (2008), Commission Staff Working Document presenting an economic evaluation of the effects of Council Directive 2003/48/EC on the basis of the available data SEC(2008) 2420, Komisja Europejska, Bruksela.
 6. Komisja Europejska (2010), Statistics for 2010 and prior years for exchange of information and withholding tax, (13.03.2015).
 7. Kraje UE rozszerzą automatyczną wymianę informacji podatkowych (2014), Redakcja Publikacji Elektroniczych Wolters Kluwer.
 8. Narodowy Bank Polski (2014), Przegląd Spraw Europejskich, NBP Wydział Integracji Europejskiej Departamentu Zagranicznego, marzec.
 9. Promoting good governance in tax matters (2010), European Parliament Resolution of 10 February 2010 on promoting good governance in tax matters, 2010/C 341 E/07.
 10. Swire M. (2006), Savings Tax Directive Under The Microscope In Hong Kong, LawAndTax-News.com, Hong Kong.
 11. The Internal Revenue Service (IRS) Treasury (2010), Regulations Relating to Information Reporting by Foreign Financial Institutions and Withholding on Certain Payments to Foreign Financial Institutions and Other Foreign Entities, "Federal Register" vol. 78, no. 18, Monday, January 28, 2013.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-59
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu