BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamiec Sabina (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Cyfryzacja bibliotek a potencjał społeczny bibliotekarzy
The Library Computerization and the Social Potential of Librarians
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 165-175, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Biblioteki, Informatyzacja, Technologia informacyjna, Działalność społeczna, Zarządzanie, Organizacje uczące się, Cyfryzacja
Libraries, Informatization, Information Technology (IT), Social activity, Management, Learning organisations, Digitization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł przedstawia wpływ cyfryzacji bibliotek na specyfikę potencjału społecznego bibliotekarzy. Technologia cyfrowa nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie bibliotek oraz zatrudnionych w niej bibliotekarzy, a przede wszystkim na ich potencjał społeczny. Skutkiem cyfryzacji bibliotek dla personelu bibliotecznego są zmiany profilu osobowego bibliotekarzy. Zmniejszeniu uległa ważność cech i właściwości, będących dotychczas podstawowymi elementami, tworzącymi potencjał społeczny bibliotekarzy. Niektóre elementy potencjału społecznego bibliotekarzy zostały zastąpione nowymi, które dotychczas nie wykazywały znaczenia podczas realizacji procesów bibliotecznych. Artykuł ukazuje specyfikę potencjału społecznego bibliotekarzy w cyfrowej bibliotece. W artykule zawarta została także definicja potencjału społecznego oraz pokrótce scharakteryzowano poszczególne elementy, tworzące potencjał społeczny pracownika. (abstrakt oryginalny)

The following article presents the influence of the library computerization on social potential of librarians. Digital technology affects the running of libraries, its workers and their social potential. The result of the library computerization is a change of personal profile of librarians. The importance of former features and characteristics, which were underlying elements of social potential of librarians, was decreased. Some elements of social potential of librarians have been replaced by new ones which were not important so far. The article shows the issue of social potential of librarians in digital library. It also contains the definition of social potential and brief characteristic of particular elements of workers' social potential. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamiec S., Istota potencjału społecznego biblioteki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 1/2006.
 2. Bibliotekarstwo, pod red. Z. Żmigrodzkiego, Wydawnictwo SBP, Warszawa 1998.
 3. Człowiek w organizacji: podręczny słownik psychologii i dziedzin pokrewnych. J. Borkowski [et al.], Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 4. Kożusznik B., Podmiotowość zespołu pracowniczego w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.
 5. Leksykon zarządzania, kol. red. M. Romanowska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 6. Lis R. Od druku do bitów, czyli o dygitalizacji systemów bibliotecznych, Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy (dokument elektroniczny), tryb dostępu: http:/www.ebib.info/2006/74/lis.php. Stan z dnia 18.05.2006.
 7. Nahotko M., Bibliotekarze cyfrowi w środowisku cyfrowej nauki, biblioteki i cyfrowych publikacji, Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy (dokument elektroniczny), tryb dostępu: http:/www.ebib.info/2006/80/a.php?nahotko. Stan z dnia 28.11.2006.
 8. Penc J., Skuteczne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu, Łódź 1999.
 9. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 10. Rożniakowska M., Margas M., "eBiPol" - Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej na tle innych inicjatyw bibliotek cyfrowych w kraju od strony technicznej, formalnej i projektowej, Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy (dokument elektroniczny), tryb dostępu: http:/www.ebib.info/2006/74/rozniakowska_margas.php. Stan z dnia 18.05.2006.
 11. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 1998.
 12. Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1998.
 13. Słownik zarządzania kadrami, pod red. T. Listwana, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2005.
 14. Ścibiorek Z., Inwestowanie w personel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 15. Śmid W., Psychologia i socjologia zarządzania: słownik terminów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2003.
 16. Wojciechowski J., Idee i rzeczywistość: Bibliotekarstwo pragmatyczne, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2002.
 17. Wojciechowski J, Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, PWN, Warszawa - Kraków 1997.
 18. Zybert E.B., Szczęśliwy klient → szczęśliwy pracownik... czyli o satysfakcji bibliotekarzy, [w:] Zawód bibliotekarza dziś i jutro, Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 wrzesień 2003, Wyd. SBP, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-8658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu