BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja - wybrane aspekty
Sustainable Development and Sustainable Consumption : Selected Aspects
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 4 (13), s. 3-26, bibliogr. 51 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Konsumpcja zrównoważona, Sprawiedliwy handel
Sustainable development, Sustainable consumption, Fair trade
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nietrwała konsumpcja jest konsumpcją egoistyczną, ponieważ prowadzi do zaspokojenia nadmiernie rozbudzonych potrzeb materialnych współczesnych pokoleń, nie wykazując troski o stan i możliwości satysfakcjonującego życia przyszłych pokoleń. Aby temu zapobiec, konieczne są zmiany w strukturze i modelu współczesnej konsumpcji, które uwzględniają potrzeby konsumpcyjne bieżących i przyszłych pokoleń, poprzez świadome korzystanie z zasobów naturalnych. Sprzyja temu koncepcja trwałej konsumpcji, korespondująca z koncepcją zrównoważonego rozwoju. W koncepcji zrównoważonej konsumpcji zawarta jest idea budowy społeczeństw szanujących i oszczędnie wykorzystujących zasoby naturalne oraz posługujących się innym systemem wartości niż społeczeństwa konsumpcyjne. Celem artykułu jest przybliżenie Czytelnikowi istoty zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonej konsumpcji pojmowanej jako makrotrend konsumencki. Po wyjaśnieniu pojęcia i celów zrównoważonego rozwoju, w dalszej części artykułu skoncentrowano się na wyjaśnieniu istoty i aspektów zrównoważonej konsumpcji oraz ekotrendów i ruchów konsumenckich, ekologicznych i anarchistycznych z nią związanych. W końcowej części artykułu, w sposób syntetyczny, naświetlono powiązanie zrównoważonej konsumpcji z ideą Sprawiedliwego Handlu. (abstrakt oryginalny)

Unsustainable consumption equals egoistic consumption as it results in meeting excessive material needs of modern generations, showing no concern for the condition of future generations or their possibilities of having satisfactory lives. In order to prevent this, changes are necessary in the structure and model of modern consumption that take into account the consumption needs of the present and future generations, through a conscious use of natural resources. This is facilitated by the notion of sustainable consumption corresponding to the concept of sustainable development. The notion of sustainable consumption comprises the idea of building such societies that respect and use natural resources efficiently, and apply a value system different from that of consumer societies. An aim of this article is to present the nature of sustainable development and sustainable consumption understood as a consumer macro-trend. After explaining the concept and aims of sustainable development, further sections of the text reveal the nature and aspects of sustainable consumption and eco-trends as well as consumer, environmental and anarchist movements. The final part of the article briefly discusses the link between sustainable consumption and the idea of Fair Trade. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berg J.M. van den, Nijkamp P. (1987), Operationalizing Sustainable Development: Dynamic Ecological Economic Model, "Ecological Economics", No. 4.
 2. Borew J. (1997), Sustainability and Environmental Economics, University Press, Leeds.
 3. Botsman R., Rogers R. (2010a), What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, New York.
 4. Botsman R., Rogers R. (2010b), Beyond Zipcar: Collaboration Consumption, "Harvard Business Review", 88 (10).
 5. Brundtland G.H. (red.) (1991), Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Rozwoju i Środowiska, PWN, Warszawa.
 6. Czyż M. (2000), Strategia wdrażania rozwoju zrównoważonego, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (16), Białystok.
 7. Federacja Polskich Banków Żywności (2012), Nie marnuj jedzenia, www.lubelskie.pl/img/userfiles/files/PDF/organizacje_pozarzadowe/SDZ_2012_ 10_16_RAPORT.pdf
 8. Felson M., Spaeth J.L. (1978), Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach, "American Behavioral Scientist", Vol. 21 (March- April).
 9. Gansky L. (2010), The Mesh: Why the Future of Business Is Sharing, Penguin Books, New York.
 10. Growth Strategies (2014), Are we becoming a collaborative economy? Possibly, "Growth Strategies", 1083.
 11. Homo eroticus (2013), Wywiad przeprowadzony przez E. Bendyka z M. Maffesolim, "Polityka", 10-16.04.
 12. Jackson T., Stymne S. (1996), Sustainable Economic Welfare in Sweden, Stockholm Environment Institute, Stockholm.
 13. Jackson T. (2005), Live better by consuming less? Is there a "double dividend" in sustainable consumption?, "Journal of Industrial Ecology", Vol. 9, No. 1-2.
 14. Jastrzębska-Smolaga H. (2000), W kierunku trwałej konsumpcji, PWN, Warszawa.
 15. Keating M. (1993), Szczyt Ziemi. Globalny program działań, Wydawnictwo GEA, Warszawa.
 16. Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 17. Leonard A. (2007), Story of Stuff - How our obsession with stuff is trashing the planet, our communities, and our health - and a vision for change, Free Press, New York-London-Toronto-Sydney.
 18. Lorek E. (2007), Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 19. Lyon S., Moberg M. (eds.) (2010), Fair Trade and Social Justice. Global Ethnographies, New York University Press, New York-London.
 20. Monitoring the Scope and Benefits of Fairtrade Report Fifth Edition (2013).
 21. Moré V.C. (2011), Dumpster Dinner: An Ethnographic Study of Freeganism, "The Journal for Undergraduate Ethnography", Issue 1, Illinois State University.
 22. Nadolski K. (2013), Globalne wysypisko, technowinki.onet.pl/technika/globalne-wysypisko/khckl
 23. Neuwirth R. (2004), Shadow Cities: A Billion Squatters, "A New Urban World", Routledge.
 24. Ograniczenie marnotrawstwa żywności - pierwszy krok w kierunku zwalczania głodu na świecie (2014), "Rolnictwo w Unii Europejskiej", nr 50.
 25. Owyang J., Samuel A., Grenville P. (2013), Sharing is the new buying: How to win in the collaborative economy, Visioncritical, Crowd Companies, www.visioncritical.com/sites/default/files/pdf/sharing-new-buying-collaborativeeconomy- report.pdf
 26. Pearce D. (1987), Foundations of an Ecological Economics, "Ecological Modelling", No. 38.
 27. Pearce D., Turner R.K. (1990), Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, New York.
 28. Pearce D. (2000), Ecological Economics and the Ecology of Economics, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 29. Poskrobko B. (1997), Teoretyczne aspekty ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 1.
 30. Roberts C. (2006), Heavy Words Lightly Thrown: The Reason Behind Rhyme, Thorndike Press.
 31. Roose K. (2014), The Sharing Economy Isn't About Trust, Its About Desperation, "New York Magazine", 24 April.
 32. Rostek A., Zalega T. (2015), Freeganizm - trend czy styl życia?, "Handel Wewnętrzny", nr 5.
 33. Schor J.B. (1999), A Sustainable Economy for the 21st Century, Open Media Pamphlet Series 7, Seven Stories Press, New York.
 34. Schor J.B. (2010), Plenitude: The New Economics of True Wealth, The Penguin Press, New York.
 35. Schor J.B., Thompson C.J. (eds.) (2014), Sustainable Lifestyles and the Quest for Plenitude: Case Studies of the New Economy, Yale University Press, New Haven.
 36. Southerton D., Chappells H., Vliet van B. (2004), Sustainable Consumption, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 37. Sustainable Consumption. Facts and Trends: From a business perspective (2008), World Business Council for Sustainable Development, Brussels.
 38. Wardak P., Zalega T. (2013), Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki, "Studia i Materiały", nr 1 (16), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 39. www.electronicstakeback.com/wpcontent/uploads/Facts_and_Figures_on_EWaste_ and_Recycling.pdf
 40. www.focus.pl/technika/wielka-pacyficzna-plama-smieci-6742
 41. www.theguardian.com/science/2005/mar/30/environment.research
 42. www.kampaniespoleczne.pl
 43. www.fed.home.pl/teg/images/m1_swiadoma_konsumpcja_fin.pdf vimeo.com/11924774
 44. www.bistro.edu.pl/artykul,Freegan_przejaw_skapstwa_czy_ratunek_dla_ srodowiska.html
 45. www.nrdc.org/living/eatingwell/files/foodwaste_2pgr.pdf
 46. www.wfto.com
 47. www.wprost.pl/ar/396943/Kryzys-czy-porzadki-Rosnie-handel-rzeczami-uzywanym/ #an_2143388771
 48. Zalega T. (2013a), Freeganizm - nowy trend konsumencki w zachowaniach nabywczych miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu (wyniki badań), "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie", nr 1.
 49. Zalega T. (2013b), Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu, "Marketing i Rynek", nr 8.
 50. Zalega T. (2014), Sustainable consumption and innovative consumption in consumer behaviour of Mazovian households, "Handel Wewnętrzny", nr 4.
 51. Zalega T. (2015), New consumer trends (w:) M. Burchard-Dziubińska (red.) Towards a green economy - from ideas to practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu