BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janoś-Kresło Mirosława (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Postawy wobec konsumpcji kolaboratywnej rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością
Attitudes towards Collaborative Consumption in Case of Families with Handicapped Children
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 4 (13), s. 27-39, tabl., wykr., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rodzina, Osoby niepełnosprawne, Innowacje w usługach, Usługi, Współpraca, Konsumpcja kolaboratywna
Family, Disabled people, Innovations in services, Services, Cooperation, Collaborative consumption
Note
streszcz., summ.
Projekt badawczy pt. "Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne rodzin opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością", finansowany ze środków NCN, realizowany w Zakładzie Badań Zachowań Konsumentów w Instytucie Zarządzania SGH w latach 2014-2016
Abstract
Celem rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie, czy rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością są zainteresowane świadczeniem sobie wzajemnych usług. Jeśli tak, to jakich to usług dotyczy, a jeśli nie, to jakie są tego powody. W artykule zostały wykorzystane wyniki badań jakościowych (FGI, IDI) i ilościowych (metoda CATI, a na wyraźne życzenie respondenta - CAWI) przeprowadzonych w 2014 i 2015 r. na potrzeby projektu badawczego pt. "Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne rodzin opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością" wśród rodziców/ opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Z badań wynika, że większość respondentów nie słyszała o konsumpcji kolaboratywnej, część jednak świadczy wzajemne usługi, zwłaszcza w zakresie opieki nad dzieckiem, dowozów na wspólne zajęcia i do szkoły oraz zakupów. Jako główne powody nieświadczenia usług deklarowano brak czasu oraz brak osoby, z którą można porozmawiać na ten temat. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez instytucje i organizacje wspierające rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is an attempt to answer the question if families with handicapped children are interested in rendering mutual services to one another. If so, then what services are concerned with, and if not, what are the reasons of that? In the article, are used outcomes of qualitative surveys (FGI, IDI) and quantitative ones (the CATI method, and to a clear wish of the respondent - CAWI) conducted in 2014 and 2015 for the research project "Entrepreneurial and consumptive behaviours of families taking care of handicapped children and youths" among parents/foster-parents of handicapped children. The surveys show that most respondents have not heard of collaborative consumption; however, some of them render mutual services, particularly as regards babysitting, transportation to joint activities and to the school as well as to do shopping. As the main reasons for non-rendering services were declared lack of time and lack of the person to which it could be possible to talk about that. The research findings may be used by the institutions and organisations supporting the families with handicapped children. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belk R. (2014), You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online, "Journal of Business Research", No. 67, www. [dostęp: 17.05.2015].
 2. Botsman R., Rogers R. (2010), What's mine is yours. The rise of collaborative consumption, Harper Business, New York.
 3. Botsman R., Rogers R. (2011), What's Mine is Yours. How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live, Harper Collins.
 4. Buczynski B. (2013), Sharing is good. How to Save Money, Time and Resources through Collaborative Consumption, New Society Publisher, Gabriola Island, Canada.
 5. Burgieł A. (2015), Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów, (w:) E. Kieżel (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Felson M., Spaeth J. (1978), Community structure and collaborative consumption: A routine activity approach, "The American Behavioral Scientist", Vol. 21, No 4.
 7. Małecka A., Mitręga M. (2015), Konsumpcja kolaboratywna - wyzwania pomiarowe i menedżerskie w kontekście tzw. ridesharing, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 39, t. 2.
 8. Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu (2014), Raport agencji Havas Worldwide, Warszawa, http://www.crnavigator.com/materialy/bazadok/389.pdf.
 9. Walsh B.,Today's Smart Choice: Don't Own. Share, TIME Magazine, Mar. 17, 2011,content.time.com/.../0,28804,2059521_2059717_20 [dostęp: 12.07.2014].
 10. Wardak P., Zalega T. (2013), Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki, Wydział Zarządzania UW, "Studia i Materiały", 16.
 11. Wspólna konsumpcja: nowe możliwości dla konsumentów i przedsiębiorstw na rynku unijnym, Komunikat prasowy nr 3/2014 r. European Economic and Social Committee, 22 stycznia 2014 r., www.eesc.europa.eu
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu