BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pourbaix Paweł de (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Otwarte innowacje a kształtowanie relacji z nabywcą
Open Innovation and the Development of Relations with Buyers
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 4 (13), s. 40-50, tabl., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Innowacje, Innowacyjność, Relacje z klientami, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Otwartość na zmiany, Prosument, Otwarte innowacje
Innovations, Innovative character, Relationships with customers, Enterprise-customer relationship, Openness to change, Prosumer, Open innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poszukując nowatorskich rozwiązań, przedsiębiorstwa otwierają się na współpracę z osobami i podmiotami z zewnątrz. Coraz częściej nawiązują dialog z klientami, którzy stają się aktywnymi i kreatywnymi prosumentami. Analizując przedstawione w artykule koncepcje i trendy wspierania innowacji, należy przede wszystkim zauważyć, że zmienia się rozumienie innowacji. Szukając cech wspólnych omówionych podejść do tworzenia innowacji, z perspektywy przedsiębiorstw należy zwrócić uwagę na otwarty charakter innowacji oraz włączenie klientów do procesu produkcji dóbr i usług. W ten sposób dochodzi do tworzenia relacji przedsiębiorstwa z konsumentami poprzez poczucie uczestniczenia w tworzeniu innowacji, nowych produktów i kreatywnych rozwiązań. Celem artykułu jest ukazanie wybranych koncepcji i trendów wspierania innowacji i innowacyjności. Szczególny nacisk położony został na innowacje otwarte w kontekście możliwości tworzenia innowacji na podstawie dialogu przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia zewnętrznego (w tym przede wszystkim z klientami), korzyści płynących z wdrażania innowacji otwartych w przedsiębiorstwach oraz barier pojawiających się w tym procesie. Poruszana problematyka innowacji otwartych dotyczy aktualnych potrzeb przedsiębiorców, którzy zainteresowani są poszukiwaniem innowacyjnych pomysłów, zwiększających wartość oferowanych produktów i usług, a równocześnie obniżających ryzyko braku akceptacji ze strony konsumentów. Z charakterystyki otwartych innowacji wynika, iż stanowią one rezultat złożonych interakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem. Jednym z kluczowych działań proinnowacyjnych, wykraczających poza ramy organizacyjne przedsiębiorstwa, jest zastosowanie popytowego podejścia do tworzenia innowacji, a więc tworzenie innowacji z perspektywy klienta. Takie podejście do analizowanego zagadnienia stwarza możliwości tworzenia innowacji na podstawie dialogu firmy z konsumentami, a w konsekwencji budowania relacji z konsumentami w celu rozwiązywania problemów i poszukiwania nowych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

Seeking creative solutions to enterprise open to working with individuals and entities from outside. These are mainly customers who become active and creative prosumers. Analysing the concepts presented in the article and trends fostering inno50 OTWARTE INNOWACJE A KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z NABYWCĄ vation, it should first be noted that changes the understanding of innovation. Looking for commonalities discussed approaches to innovation, from the perspective of enterprises should pay attention to the open nature of innovation and the integration of customers into the production process of goods and services. This leads to the creation of business relationships with consumers through a sense of participation in innovation, new products and creative solutions. The purpose of this article is to present the selected concepts and trends to support innovation. A particular emphasis will be placed on open innovation, and in particular an indication of the ability to create innovation based on enterprise dialogue with parties external environment (including customers) and the benefits of implementing open innovation in enterprises and barriers arise in this process. The raised issue of open innovation relates to the current needs of entrepreneurs, who are interested in the search for innovative ideas, increasing the value of our products and services, while lowering the risk of lack of consumer acceptance. From the characteristics of open innovation it shows that they are the result of complex interactions between the company and the environment. One of the key innovative activities go beyond the framework of an enterprise is to use the user-driven approach to innovation, and thus creating innovation from the customer's perspective. Such an approach to the analysed issue creates opportunities for innovation based on the company's dialogue with consumers and, consequently, building relationships with consumers to solve problems and look for new solutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afuah A., Tucci Ch.L. (2003), Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Amabile T.M. (1996), Creativity in Context, Westview Press, Boulder.
 3. Anderson Ch. (2006), The Long Tail-how Endless Choice is Creating Unlimited Demand, Random House, New York.
 4. Baran B., Ostrowska A., Pander W. (2012), Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, PARP, Warszawa.
 5. Buganza T., Verganti R. (2009), Open Innovation Process to Inbound Knowledge. Collaboration with Universities in Four Leading Firms, "European Journal of Innovation Management", No. 12(3).
 6. Burg E., Raaij E., Berends H. (2011), Dynamics of Open Innovation: A Process Study of the Development of Fiber Metal Laminates, American Academy of Management Conference, San Antonio.
 7. Chesbrough H.W. (2003), Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 8. Chesbrough H. (2006), Open Business Models: How to Thrive in The New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston.
 9. Christensen C. (2010), Przełomowe innowacje, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 10. Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.) (2010), Strategie innowacji w budowie kapitału klienta, POLTEXT, Warszawa.
 11. Duchniewicz S. (2004), Dźwignia Archimedesa, czyli metody i techniki zarządzania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 12. Enzensberger H. (2003), Constituents of a Theory of the Media, Willey Press, Teoksesa.
 13. Hippel E., Thomke S. (2002), Customer as Innovators. A New Way to Create Value, HBR, nr 4.
 14. Howe J. (2008), Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business, Three Rivers Press, New York.
 15. Janasz W. (1997), Podstawy ekonomiki przemysłu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewski J. (2001), Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 17. Kłosiewicz-Górecka U. (red.) (2007), Ekspertyza: Zwiększanie świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji, IBRKK, Warszawa.
 18. Kozarkiewicz A. (2010), Współczesne trendy w innowacyjności - w kierunku otwartych innowacji, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 19. Kozioł-Nadolna K. (2012), Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku, (w:) B. Mikuła (red.), Historia i powstanie nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 20. Laursen K., Salter A. (2004), Searching high and low: what types of firms use universities as a source of innovation?, "Research Policy", No. 33.
 21. Olszewski J. (red.). (2013), Współczesne aspekty gospodarki - analizy, strategie i diagnozy, Wydawnictwo Naukowe IVG, Szczecin.
 22. Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), wyd. III, OECD i Eurostat, Warszawa.
 23. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa.
 24. Rogers E. (2003), Diffusion of Innovation, Free Press, New York.
 25. Rothwell R. (1994), Towards the Fifth-Generation Innovation Process, "International Marketing Review", No. 11(1).
 26. Sawhney M., Prandelli E. (2000), Communities of Creation: Managing Distributed Innovation in Turbulent Markets, "California Management Review", Vol. 37, No. 4.
 27. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 28. Sopińska A. (2013), Otwarte innowacje bazujące na mądrości "tłumu" - podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse", nr 4/1, Uniwersytet Gdański.
 29. Surowiecki J. (2004), The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies Societies and Nations, Doubleday, New York.
 30. Toffler A. (2006), Trzecia fala, Wydawnictwo Kupisz, Poznań.
 31. Ulwick A.W. (2009), Czego chcą klienci? Tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 32. Wenger E.C, Snyer W.M. (2000), Communities of Practice. The Organizational Frontier, "Harvard Business Review", Vol. 39, No. 1.
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu