BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zrałek Maria (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Frączkiewicz-Wronka Aldona (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Title
Ocena jakości usług straży miejskiej w opinii osób starszych
Evaluation of the Quality of Municipal Police Services in the Opinion of the Elderly
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 21-34, bibliogr. 22 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Zabezpieczenie społeczne, Funkcje polityki społecznej, Bezpieczeństwo socjalne, Bezpieczeństwo publiczne
Social security system, Social policy functions, Social security, Public security
Note
summ.
Abstract
W Polsce, przez ostatnie dwie dekady, system zabezpieczenia społecznego dla seniorów był głównie programowany przez pryzmat ochrony sytuacji materialnej i zapewnienia bytu w ramach systemu świadczeń emerytalnych, ewentualnie rentowych. W mniejszym stopniu w systemie bezpieczeństwa społecznego rozwijane były usługi, które są niezbędne z punktu widzenia zapewnienia osobom starszym ich praw socjalnych. Potwierdzeniem tej ostatniej tezy jest między innymi obserwowany deficyt usług publicznych i społecznych adresowanych do osób starszych. Oczywistym jest stwierdzenie, że wzrost populacji starszych osób rodzi skutki odczuwane przez całe społeczeństwo i rzutuje na gospodarkę, stosunki społeczne i kulturalne danego państwa. Większość krajów Europy, w tym również Polskę, problem ten dotyka na tyle istotnie, iż podmioty władzy państwowej intensyfikują prace nad tworzeniem instytucjonalnych rozwiązań nakierowanych na tworzenie systemu wsparcia dla osób starszych w ich środowisku zamieszkania.(fragment tekstu)

The sense of security is one of the basic human needs being taken in consideration while evaluating physical environment. For instance, the choice of place of residence is determined by its perception as a safe area where peace and shelter can be found. Security is also one of the key elements affecting the assessment of the quality of life. Such a significant perception of security as autotelic value is reflected in constitutional norms, in which it is clearly stated that one of constitutional duty of the state is to set up and improve institutions aimed at meeting this need. The state, in order to accomplish tasks specified in the Constitution, creates various institutions activities of which are aimed at building a sense of security among the residents of the given area. One of such organisations is the municipal police, being uniformed formation of self-government established by the municipal council for the protection of public order in its territory. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków 2002.
 2. Błędowski B., Konsekwencje procesu demograficznego starzenia się ludności jako zadanie dla administracji publicznej, w: Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012, http://senior.gov.pl/source/raport_osoby starsze.pdf. dostęp z dn. 10.07.2015.
 3. Borys T., Rogala P., (red.) Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, Warszawa 2008.
 4. Cudak H., Zaburzenie struktury rodziny jako konsekwencja makrospołecznych uwarunkowań. "Pedagogika rodziny: Family Pedagogy" 2012, nr 2(4), Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
 5. Jabłkowski P., Teoretyczne i metodologiczne aspekty programu badawczego wskaźników jakości życia mieszkańców Poznania, [w:] Jakość życia. Od wykluczonych do elity, red. R. Derbis, Częstochowa 2008.
 6. Kałuża D., Szukalski P., Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej - uwagi wprowadzające, [w:] red. D. Kałuża, P. Szukalski, Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Łódź 2010.
 7. Markowski T., Lokalna polityka kształtowania warunków bytowych w świetle teorii efektów zewnętrznych, "Acta Universitatis Lodzies", Łódź 1987.
 8. Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2008 r., Łódź 2010.
 9. Myers D., Community-Relevant Measurement OF Quality OF Life a Focus on Local Trends, "Urban Affairs Quarterly" 1987, nr 1.
 10. Glińska E., Wizerunek miasta wśród jego mieszkańców a subiektywna jakość życia - koncepcja badań, [w:] Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, red. A. Noworól, Kraków 2010.
 11. Ostasiewicz W., Przedmowa, w: Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, Wrocław 2002.
 12. Parasuraman A, Zeithaml V., Berry L., SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing 1988, vol. 64(1).
 13. Payne A., Marketing usług, PWE Warszawa 2002.
 14. Piekara A., (red.) Funkcje samorządu terytorialnego a lokalna jakość życia, Warszawa 1995.
 15. Rogala P, Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach, Jelenia Góra - Poznań 2009.
 16. Glińska E., Wizerunek miasta wśród jego mieszkańców a subiektywna jakość życia - koncepcja badań, w: Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, red. A. Noworól, Kraków 2010.
 17. Słaby T., Poziom i jakość życia, w: Statystyka społeczna., red. T. Panek, Warszawa 2007.
 18. Szatur-Jaworska B., Sytuacja rodzinna i potrzeby opiekuńcze ludzi starszych w Polsce, w: Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012, http://senior.gov.pl/source/raport_ osoby starsze.pdf. dostęp z dn. 10.07.2015.
 19. Wallis A., Jakość życia - problemy i propozycje, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1976, nr 2.
 20. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług w administracji samorządowej, 2009.
 21. Wytrążek W., Decentralizacja administracji publicznej, "Roczniki Nauk Prawnych KUL" 2004, nr 3.
 22. Zrałek M., Kaczmarczyk M.: Warunki i jakość życia seniorów w Sosnowcu. Problemy społeczne, uczestnictwo w kulturze, konsumpcja mediów. Oficyna wydawnicza Humanitas. Sosnowiec 2013.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu