BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niezabitowska Elżbieta (Silesian University of Technology in Gliwice)
Title
Wyzwania badawcze w architekturze w świetle problemów starzejącego się społeczeństwa. Ze szczególnym uwzględnieniem środowiska zamieszkania
Research Related Challenges in Architecture in Light of the Problem of an Aging Society. With Particular Focus on the Residential
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 35-45, bibliogr. 16 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Ergonomia, Urbanistyka, Mieszkalnictwo
Ageing of the population, Ergonomics, Urban studies, Housing
Note
summ.
Abstract
Ludzkość w swej wielowiekowej historii stworzyła typologię środowiska zamieszkania w postaci wzorców mieszkań, domów, osiedli i zabudowy miejskiej. W XIX wieku, a właściwie drugiej jego połowie, pojawiają się pierwsze koncepcje zamieszkania zbiorowego osiedlowego, patronalnego związanego z przemysłem. Wiek XX-ty wraz z rozwojem ergonomii przyniósł nowe koncepcje standardów mieszkaniowych określających wielkości mieszkań i poszczególnych jego składowych jak kuchnia, łazienka, salon. Równocześnie w latach 30-tych ubiegłego wieku, zostały określone standardy osiedlowe przez C. Perry'ego amerykańskiego urbanistę, w oparciu o koncepcję obsługi osiedla przez szkołę podstawową dla dzieci z osiedla na 5 - 6 tys. mieszkańców. Problematykę standaryzacji ludzkich potrzeb w zakresie budownictwa mieszkaniowego kontynuowało wiele ośrodków europejskich, jak np. szkoła frankfurcka, holenderski SAR (Fundacja Badań Architektonicznych), w Polsce międzywojennej Szymon i Helena Syrkusowie, a po II wojnie światowej Oskar Hansen, Halina Skibniewska i inni.(fragment tekstu)

The article depicts changes in the approach to designing the residential environment which occurred in the 20th century due to the development of social studies as well as changes that should be expected nowadays as a result of the phenomenon of aging society. It touches upon basic targets that should be met by the built environment suitable for people at different ages, it also historically depicts the way in which the approach to programming housing estates has changed along with the typology of constructing flats as a result of the development of psychology, environmental sociology and ergonomics. In the contemporary approach, it has been assumed that housing estates are built especially for young people and they have been equipped with infrastructure which is indispensable for families with small children. With regard to depopulation and aging society, one should commence interdisciplinary research on the model of estates and flats that are adjusted to the needs of people at different ages, including elderly people. Due to the fact that at our disposal there are now various types of residential developments, prone in various ways to depopulation and aging of inhabitants, one should devise various conceptions for the redevelopment approach which requires that such solutions be preceded by a series of interdisciplinary researches. This article proposes making this type of research more specialized. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexander Chr., Ishikawa S., Silverstein M., Jacobson M., Fiksdahl-King I., Angel S., Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcje, Gdańsk 2008.
 2. Bielak M., Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady, Gliwice 2010.
 3. Colquhoun J., Design out crime. Creating safe and sustainable communities, Oxford 2004.
 4. Czarnecki B., Przestrzenne aspekty przestępczości. Metod identyfikacji czynników zagrożeń w przestrzeni miejskiej, Białystok 2011.
 5. Czyński M., Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w środowisku zbudowanym, Szczecin 2006.
 6. Iwarsson S., Slaug B., Housing Enabler. An Instrument for Assessing and Analysing Accessibility Problems in Housing, Lund 2001.
 7. Lynch K., Obraz miasta, Kraków 2001.
 8. Newman O., Defensible Space - Crime Prevention through Urban Design, New York 1972.
 9. Newman O., Creating Defensible Space, Institute for Community Design Analysis http://www.huduser.org/publications/pdf/def.pdf, 1996, 14.01.2012.
 10. Niezabitowska E., Mieszkania dla ludzi starych i młodych w kontekście potrzeb i cyklu życia budynku mieszkalnego, w: Przestrzenie starości, red. M. Zrałek, Sosnowiec 2012.
 11. Niezabitowska E., Bartoszek A., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., Środowisko zamieszkania polskich seniorów - rozpoznanie problematyki w badaniach interdyscyplinarnych. Studia przypadków na wybranych przykładach, Katowice 2012.
 12. Niezabitowska E., Metody i techniki badawcze w architekturze, Gliwice 2014.
 13. Niezabitowska E., Niezabitowski M., Środowisko mieszkaniowe ludzi niepełnosprawnych i starych. Perspektywy humanizacji w świetle osiągnięć różnych dyscyplin nauki i obszarów praktyki architektonicznej, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki nr 3, 2009.
 14. Passini R., Wayfinding in Architecture, New York 1984.
 15. Preiser W., Rabinowitz H., White E., Post-Occupancy Evaluation, New York 1988.
 16. Wejchert K., Elementy kompozycji architektonicznej, Warszawa 1974.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu