BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wziątek-Staśko Anna (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Title
Wiek kluczowym wyróżnikiem różnorodności pracowników-implikacje dla motywowania
Employee Age as a Key Distinguishing Mark of their Diversity-Motivation Implication
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 47-60, rys., bibliogr. 17 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Motywowanie pracowników, Przemiany demograficzne, Zatrudnienie, Struktura ludności
Motivating employees, Demographic transformation, Employment, Population composition
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Czas transformacji ustrojowej, rozpoczętej w Polsce w 1989 r., przyniósł wiele znaczących zmian w zakresie zachowań demograficznych ludności. Obserwowane w Polsce tendencje w zakresie ruchu naturalnego doprowadziły do istotnych przemian w strukturze demograficznej kraju. Podobnie jak w rozwiniętych krajach Europy, korzystnym trendom w poziomie umieralności, towarzyszą zmiany wzorca płodności oraz zachowań związanych z tworzeniem i rozpadem związków, a rosnące znaczenie migracji zagranicznych dodatkowo pogłębia niepomyślne przeobrażenia struktury populacji. (fragment tekstu)

The aim of the article is to emphasize that employee age is a one of the most important elements if their diversity. It may influence kind of their needs and work expectations. What motivates generation X and Y employees? Which motivators are the most valuable for people because of their ethnicity? Are any differences or not? In this article results of own scientific research will be presented. In the scientific process took part respondents from 28 countries from Poland, other European countries, USA, Canada, New Zealand, Bangladesh etc. Their opinions let to construct efficient motivation systems taking into consideration age and ethnicity of employees.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Costanza D.P., Badgar J.M., Fraser R.L., Severt J.B., Gade P.A., Generational differences in work-related attitudes: a meta-analysis, J Bus Psychol, Springer Science +Business Media, 11.03.2012.
 2. Dobrowolska M., Flexible form of employment in view of unemployment problems in middle age, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011.
 3. Dobrowolska M., On the issues of employment flexibility. Research and conclusions. Z zagadnień elastyczności zatrudnienia. Badania i wnioski, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014.
 4. Gessel I., How to lead when the generation gap becomes your everyday life, "The Journal for Quality &Participation", January 2010.
 5. Hills C., Ryan S., Warren-Forward H., Smith D.R., Managing "Generation Y" occupational therapists: optimising their potential, "Australian Occupational Therapy Journal", 2013, no 60.
 6. Kędziora K., Łojkowska M., Zarządzanie wiekiem w pytaniach i odpowiedziach. Informator dla pracodawców. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2010.
 7. Levickaite R., Geneartion X,Y,Z: how social networks form the concept of the world without borders ( the case of Lithuania), "Limes", 2010, Vol. 3, No. 2.
 8. Litwiński J,, Sztanderska U., Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Projekt "Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw" realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu II, Działania 2.1, Poddziałania 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa, wrzesień 2010.
 9. Litwiński J., Sztanderska U. (a), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Z wiekiem na plus+. Publikacja powstała w ramach projektu "Z wiekiem na plus. Szkolenia dla przedsiębiorstw", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.1, Poddziałania 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2010.
 10. Litwiński J., Sztanderska U., Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach. Warszawa 2013.
 11. Patterson C.K., The impact of generational diversity in the workplace, "Generational diversity", Summer 2007, Vol. , No.3.
 12. Pawłowska M., http://natemat.pl/55617,generacja-z-mlodzi-otwarci-wychowani-w-dobrobycie-zyjacy-w-swiecie-wirtualnym-skazani-na-kryzys, data pobrania: 22.04.2015.
 13. Raport: Future Work Skills 2020, Institute for the future for the University of Phenix Research Institute, http://www.iftf.org/uploads/media/sr- 1382a_upri_future_work_skills_sm.pdf, s. 7-12, data pobrania: 22.04.2015.
 14. Schimanek T., Trzos K., Zatorska M., Zarządzanie wiekiem- szansa dla przedsiębiorców. Mini przewodnik zarządzania wiekiem, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2014.
 15. Shragay D., Tziner A., The generational effect on the relationship between job involvement, work satisfaction, and organizational citizenship behavior, "Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones" , 2011, Vol. 27, No 2.
 16. Simons N., Laveraging generational work styles to meet business objectives, "Information management", January/February 2010.
 17. Waligórska M., Kostrzewa Z., Potyra M., Rutkowska L., Prognoza ludności na lata 2014-2015, Studia i analizy statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2014.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu