BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziółkowska Wiesława (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Podatkowy kontekst długu sektora general government
Tax Context of General Government Sector Debt
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 27-41, wykr., biblogr. 12 poz.
Issue title
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Keyword
Dług publiczny, Rozwój zrównoważony, Deficyt budżetowy, Podatki
Public debt, Sustainable development, Budget deficit, Taxes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest retrospektywne spojrzenie na podatki w kontekście tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i to tylko przez pryzmat długu publicznego. Autorka podejmuje próbę weryfikacji hipotezy zakładającej, że wpływ podatków na dług sektora general government w państwach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, jest różnokierunkowy i charakteryzuje się różnym stopniem istotności. Dla celów porównawczych wykorzystano wskaźniki dotyczące całej UE, UE 15 oraz państw EŚW. Badaniem objęto lata 1995-2013, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2008-2013, a więc spowolnienia i kryzysu finansowo-zadłużeniowego i gospodarczego. Jako podstawową metodę badawczą przyjęto analizę opisową wskaźników.W celu określenia kierunku i siły zależności między analizowanymi zmiennymi wykorzystano współczynnik Pearsona. (fragment tekstu)

The purpose of the paper is to present a retrospective analysis of taxation in the context of public debt in the years 1995-2013. The author attem pts to verify the hypothesis according to which there is correlation of various degrees of significance and various directions between taxes and the debt of the general government sector of the EU Member States. The study of those correlations was preceded by an analysis that indicated tendencies to diminish tax burdens which was a result of "copying" tax policy and simultaneously increase sources and change character of the causes of increasing public debt. Out of 25 states where the correlation between two major groups of taxes in GDP and public debt was proved, in 15 states the dimension of the interdependence was positive, while in the remaining 10 - negative. In the first group the lower (higher) tax burdens were, the lower (higher) the public debt was. Therefore it might be inferred that the tax rate below or above which the budget income moves was not exceeded. As far as the r emaining 10 countries are concerned (those with negative correlation), it might be suggested that the critical point of decreasing (increasing) taxes below (above) which the income drops was exceeded. Both the descriptive analysis of the indices and statistical examination make it possible to verify the adopted hypothesis positively, indicating simultaneously the necessity for further examination. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Eurostat Statistical books: Taxationtrends in the European Union, European Union 2014,http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2014/report.pdf, dostęp 24.02.2015.
 2. Eurostat supplementary table for the financial crisis, Background note (October 2014), http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/2022675/Background-note-fin-crisis-Oct-2014-final.pdf, dostęp 5.02.2015.
 3. Jajko B., Dług publiczny a równowaga fiskalna, CeDeWu, Warszawa 2008.
 4. Miklaszewicz S., Deficyt budżetowy w krajach strefy euro, Oficyna Wydawnicza SGH,Warszawa 2012.
 5. Owsiak S., Finanse publiczne, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 6. Owsiak S., Społeczny wymiar kryzysu - lekcja dla przyszłości, http://www.krakow.pte.pl/pliki/owsiak_pl.pdf, dostęp 15.02.2015.
 7. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, t.1, PWN, Warszawa 1995.
 8. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, t.2, PWN, Warszawa 2000.
 9. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 10. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2014.
 11. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017, Rada Ministrów, Uchwała Nr 48z dnia 22.04.2014, Monitor Polski z dnia 2.05.2014.
 12. Wojtyna A., Polityka makroekonomiczna a cykl koniunkturalny - nowe nurty w teorii, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 5-6.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu