BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moździerz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Wpływ modyfikacji metody pomiaru CAB na cykliczny komponent dochodów budżetowych na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej
Impact of Modification in CAB Measurement Method on Cyclical Component of Budget Revenues on the Example of the Visegrad Group Member States
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 61-75, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Keyword
Polityka fiskalna, Finanse publiczne
Fiscal policy, Public finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest rozpoznanie wpływu zmiany metody szacowania CAB na wielkość cyklicznego komponentu dochodów budżetowych3 w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Identyfikacja skutków zmiany metodologii liczenia CAB dla wielkości cyklicznego komponentu dochodów przeprowadzona zostanie w kilku etapach. Punktem wyjścia będzie analiza porównawcza szacunków CAB oraz komponentu cyklicznego dochodów i wydatków dokonanych przez Komisję Europejską (KE) przy wykorzystaniu starej i nowej metody. Następnie dekompozycji poddany został cykliczny komponent dochodów. Przedmiotem obserwacji będzie elastyczność, wrażliwość i półelastyczność dochodów. Badania przeprowadzono na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2013. Własne szacunki parametrów wrażliwości i półelastyczności przeprowadzono na podstawie aktualnych danych o udziale dochodów publicznych w PKB z dekady 2004-2013. (fragment tekstu)

The purpose of the article is to evaluate the impact of the 2013 modification of the method of estimating the CAB structural balance on the size of the cyclical component of public revenues of the Visegrad Group States. The article using the parameters of sensitivity and semi-elasticity identified differences in response of public revenues to GDP and its cyclic change in the analyzed countries. The estimations were carried out with regard to the share of specific types of public revenues in total revenues between 2004-2013. The research indicates that the change in methodology slightly affected the size of the CAB in the analyzed countries, but significantly affected the cyclical component of revenues. The new method is nearer to the concept of structural balance, but not without limitations. The issue has important practical significance, since in terms of the new EU fiscal surveillance structural balance is the primary criterion for assessing fiscal policy of Member States. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brandner P., Diebalek L., Schuberth H., Structural Budget Deficits and Sustainability of Fiscal Positions in the European Union, "Oesterreichische National bank Working Paper" 1998, No. 26.
 2. Cyclical Adjustment of Budget Balances, European Commission, Autumn 2012.
 3. Cyclical Adjustment of Budget Balances, European Commission, Spring 2014.
 4. D'Auria F., Denis C., Havik K., McMorrow K., Planas Ch., Raciborski R., Röger W., Rossi A., The production function methodology for calculating potential growth rates and output gaps, "European Economy, Economic Papers" 2010, No. 420.
 5. Girouard N., Andre Ch., Measuring Cyclically-Adjusted Budget Balances for OECD Countries, "OECD Working Paper" 2005, ECO/WKP (2005).
 6. Gradzewicz M., Kolasa M., Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu metody VECM, "Bank i Kredyt" 2004, nr 2.
 7. Krajewski P., Strukturalny i cykliczny komponent deficytu budżetowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 8. Mourre G., Isbasoiu G.-M., Paternoster D., Salto M., The cyclically-adjusted budget balance used in the EU fiscal framework: an update, "European Commission Economic Papers" 2013, No. 478.
 9. Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa 2008.
 10. New and updated budgetary sensitivities for the EU budgetary surveillance, Information note for the Economic and Policy Committee, European Commission, Brussels 2005,ECFIN/B/6 (2005) REP54508.
 11. Noord van den P., The Size and Role of Automatic Fiscal Stabilizers in the 1990 s and Beyond, "OECD Economics Department Working Papers" 2000, ECO/WKP (2000) 3, No. 230.
 12. Reiss L., Structural Budget Balances: Calculation. Problems and Benefits, "Monetary Policy & The Economy" 2013, No. Q1/13.
 13. Report on public finances in EMU, European Economy, European Commission, 2013, No. 4, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee-2013-4.pdf
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada2011 r., Dz. U. L 306 z 23.11.2011.
 15. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States. Iceland and Norway, Statistical books, Eurostat, Luxembourg 2014.
 16. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, Bruksela,2.02.2012.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu