BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogozina Svetlana (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Lingwistyczna ocena języka rachunkowości
Linguistic Evaluation of the Language of Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 4, s. 501-512, bibliogr. 30 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Keyword
Rachunkowość, Językoznawstwo, Terminologia specjalistyczna, Terminologia ekonomiczna, Języki naturalne
Accounting, Linguistics, Terminology, Economic terminology, Natural languages
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie obecnego stanu języka rachunkowości z uwzględnieniem aspektów lingwistycznych z zakresu semantyki, syntaktyki oraz pragmatyki. Do realizacji badania wykorzystano analizę opisowa i porównawczą oraz metody analogii i dedukcji. W artykule określono miejsce języka rachunkowości w systemie języków naturalnych oraz innych języków specjalistycznych, przedstawiono klasyfikację podjęzyków rachunkowości oraz omówiono postępy oraz problemy rachunkowości w różnych obszarach lingwistycznych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to specify the current state the language of accounting taking into account the linguistic aspects: semantics, syntax and pragmatics. The research methods used include descriptive and comparative analysis, and analogy and deduction. The article sets out the place of accounting in the system of natural languages and other specialized languages, gives the classification of sublanguages in accounting, and indicates progress and problems in accounting in various areas of linguistics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. APB Statement Nr 4, AICPA 1970, s. 33-34.
 2. Bloomfield R. J., Accounting as the Language of Business, "Accounting Horizons" 2008, t. 22, nr 4, s. 433-436.
 3. Chambers R.J. (1966), Accounting, Evaluation and Economic Behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 4. COM (2001) 260, Tax policy in the European Union - Priorities for the years ahead, Commision of the European Communities, Brussels, 23.05.2001.
 5. Evans L., Language, translation and the problem of international accounting communication, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" 2004, t. 17, nr 2, s. 210-248.
 6. Gajda S. (1990), Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
 7. Gmytrasiewicz M. (2007), Rachunkowość globalna a teoria rachunkowości [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSFF, red. Turyna J., Szczęsny W., Uniwersytet Warszawski, SKwP Warszawa.
 8. Grice H.P. (1975), Logic and conversation [w:] The Logic of Grammar, eds. D. Davidson, G. Harman (tłum. pol. "Przegląd Humanistyczny" 1977, z. 6).
 9. Grucza S. (2009), Kategoryzacja języków (specjalistycznych) w świetle antropocentrycznej teorii języków ludzkich [w:] Komunikacja specjalistyczna, t. 2, Specyfika języków specjalistycznych, red. Szadyko S., KJS UW, Warszawa, s. 15-30.
 10. Grzegorczykowa R. (2011), Wstęp do językoznawstwa, PWN, Warszawa.
 11. Hendriksen E. A., Breda van M. F. (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 12. Kamela-Sowińska A. (2013), Czy rachunkowość to już nauka społeczna [w:] Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. Karmańska A., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 309-329.
 13. Kamila-Sowińska A. (2014), Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości [w:] Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju: Gospodarka - etyka - środowisko, red. Dziawgo D., Borys G., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 329, s. 145-151.
 14. Kubiak B., Pojęcie języka specjalistycznego, "Języki obce w szkole" 2002, nr 5, s.6-11.
 15. Lewandowski J. (2002), Paratypologie i quasi-klasyfikacje polskich języków profesjonalnych [w:] Języki specjalistyczne. Problemy Technolingwistyki, red. Lewandowski J., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s.27-40.
 16. Li F., Annual report readability, current earnings and earnings persistence, "Journal of Accounting and Economics" 2008, nr 45, s.221-247.
 17. Ligara B., Szupelak W. (2012), Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 18. Lukszyn J., (2002), Uniwersalia tekstów specjalistycznych [w:] Języki Specjalistyczne, t. 2, Problemy technolingwistyki, red. Lewandowski J., Katedra Języków Specjalistycznych UW, Warszawa, s.41-48.
 19. Masztalerz M., Semiotyka ustawy o rachunkowości - wybrane zagadnienia, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2014, t. 2, nr 4
 20. (265), s.75-80.Masztalerz M., Rachunkowość w świetle językoznawstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2013, t. 71 (127), SKwP, Warszawa, s.177-191.
 21. McClure M.M. (1983), Accounting as Language: A Linguistic Approach to accounting, University of Illinois, Urbana-Champaign.
 22. Nowak W.A. (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości, Wolters Kluwer Business, Warszawa. Patrut V., Rotila A., Ciuraru-Andricam C., Luca M., Accounting - a semiotic process, "Annals of the University of Oradea: Economic Science" 2009, t. 3, nr 1, s.1105-1112.
 23. Płóciennik I., Podlawska D. (2006), Słownik wiedzy o języku, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała.
 24. Rozporządzenie (WE) NR 1606/2002 Parlamentu europejskiego i rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Art. 1.
 25. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 26. Sawicka A. (2009), Krótka charakterystyka języków specjalistycznych [w:] Komunikacja specjalistyczna, t. 2, Specyfika języków specjalistycznych, red. Szadyko S., KJS UW, Warszawa, s. 188-198.
 27. Turyna J., Rachunkowość: geneza, wieloaspektowe ujęcie, www.wszim-sochaczew. edu.pl/... /Wieloaspektowe ujęcie rachunk..[15.03.2015]
 28. Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o rachunkowości, tj. Dz. U. z 2013r., poz. 330.
 29. Wojnicki S. (1991), Subjęzyki specjalistyczne [w:] Teoretyczne podstawy terminologii, red. Grucza F., Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 61-77.
 30. www.mf.gov.pl/news1/-/asset_publisher/ u7QN/content/id [31.03.2015]
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu