BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patrzałek Wanda (Uniwersytet Wrocławski)
Title
The Implication of Modern Consumer Trends in Brand Efficiency
Implikacje współczesnych trendów konsumenckich dla efektu marki
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 4 (13), s. 92-102, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Trendy konsumenckie, Globalizacja, Konsumpcja, Marka, Badania ankietowe, Wyniki badań
Consumer trends, Globalization, Consumption, Brand, Questionnaire survey, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie efektu marki jako następstwa współczesnych trendów w konsumpcji, takich jak: globalizacja, konsumpcjonizm i dekonsumpcja. Omówiona została w nim kwestia wrażliwości konsumentów na markę jako nośnika informacji o produkcie, a także efektu marki jako skojarzeń generowanych przez produkty markowe. Wybór marki jest przedstawiony w kontekście zaangażowania konsumenta w proces zakupowy i na tle dopasowania marek do jego potrzeb. Egzemplifikację rozważań stanowią badania przeprowadzone pod kierunkiem autorki w 2014 r. techniką wywiadu kwestionariuszowego na 200-osobowej próbie konsumentów, dokonujących zakupów we Wrocławiu. Doboru respondentów dokonano w sposób celowy w oparciu o kwoty: płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, zawodu oraz stanu cywilnego. Na podstawie badań ustalono przyczyny zakupów produktów markowych w kontekście nowych trendów w konsumpcji oraz znaczenia nadawanego produktom markowym. (abstrakt oryginalny)

An aim of this paper is to present an efficiency of the brand as consequences of modern trends in consumption such as globalisation, consumption and deconsumpWANADA PATRZAŁEK 101 tion. This article includes an issue of consumer's sensitivity on the brand as information medium about the product and brand efficiency as an aggregation of associations generated by the brand. Brand choice will be presented in terms of consumer's commitment in the shopping process and matched with the consumer's needs. An exemplification of consideration will be research conducted by the author in 2014 on a random sample of 200 consumers doing shopping in Wroclaw by the questionnairebased method. The selection of people to study was prepared intentionally, based on: sex, age, education, habitation, profession and marital status. On the basis of conducted studies it were set some reasons of buying a quality products in terms of new trends in consumption and an importance given to quality products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bauman Z. (2009), Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  2. Bywalec Cz. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
  3. Friedman J. (2004), Globalization, Transnationalization and Migration: Ideologies and Realities of Global Transformation, (in) J. Friedman, S. Randeria (eds), Worlds on the Move: Globalization, Migration and Cultural Security, Tauris, London.
  4. Liberska B. (ed.) (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
  5. Lin C., Wu W. Y. and Wang Z. (2000), A Study of Market Structure: Brand Loyalty and Brand Switching Behaviours for Durable Household Appliances, "International Journal of Market Research", No. 42.
  6. Patrzałek W.(2013), Dekonsumpcja - racjonalny wybór czy ekonomiczny przymus?, (in:) W. Patrzałek (ed.), Nowe trendy w konsumpcji i zmiany w komunikowaniu społecznym. Współczesne orientacje i metody badań, "Forum Socjologiczne", No. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  7. http//:www.ranking-millward-brown-najlepsze-marki-na-świecie-w-2041.html [access:1.06.2015].
  8. http//:www.static.presspublica.pl/red/eko24/PDF/Marki%20TOP10%202014.jpg [access: 11.06.2015].
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu