BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyszka Małgorzata (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Title
Kondycja demograficzna Polski priorytetem dla polityki rodzinnej
Polish demographic condition as priority for family policy
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 31-43, bibliogr. 27 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Sytuacja demograficzna, Polityka rodzinna, Dzietność kobiet, Starzenie się społeczeństw
Demographic situation, Family policy, Women's fertility, Ageing of the population
Note
summ.
Abstract
Kondycja demograficzna Polski (malejąca dzietność, tendencja coraz większego ubytku ludności oraz starzenie się ludności) stała się ponadto priorytetem dla działań rządu, głównie w obszarze polityki ludnościowej, rynku pracy, zdrowotnej i emerytalnej, ale również rodzinnej i społecznej. Celem artykułu jest obrazowanie społeczeństwa polskiego danymi statystycznymi, głównie pod kątem dwóch procesów - spadku dzietności i starzenia się społeczeństwa. Stanowią one punkt wyjścia do próby odpowiedzenia na pytania: jakie rozwiązania będą sprzyjać odnowie demograficznej Polski? Jakie działania mogą zachęcać rodziców do posiadania dzieci? Jakie wyzwania stoją przed Polską w kwestii starzenia się społeczeństwa? Jakie działania podejmować, aby starość była aktywnym i satysfakcjonującym okresem życia? Omówione zostaną zatem rozwiązania proponowane w ramach polityki rodzinnej odnośnie wparcia rodziców i rodzin z dziećmi, jak również wsparcia najstarszego pokolenia w codziennym funkcjonowaniu i aktywności społecznej. Drugi aspekt będzie potraktowany raczej w formie postulatów i rekomendacji odnośnie kształtowania polityki senioralnej, która jest jednym z kluczowych wyzwań obecnych lat. (fragment tekstu)

The demographic situation of contemporary Poland depends on two main processes: decline in fertility and the ageing process of the society. These processes create negative consequences for all areas of social life. Therefore, there are necessary appropriate actions of family policy. The main aim of this article is to show the statistical data connected with these processes which be the basis for discussion about family policy and its actions. The first group of actions is connected with support for polish families and parents which lead to decisions to have a child. While the second group is focused on the elderly and their needs. Only multifaceted government actions can be effective in the current demographic situation in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błędowski P., Debata panelowa, w: Przemiany ludnościowe w Polsce. Przyszłość demograficzna, Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej, red. Z. Strzelecki, E. Kowalczyk, Warszawa 2014.
 2. Czapiński J., Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013, Warszawa 2014.
 3. Halicka M., Satysfakcja życiowa ludzi starych, Białystok 2004.
 4. Hrynkiewicz J. Tworzenie warunków sprzyjających integracji w starzejącym się społeczeństwie, w: Rekomendacje Rządowej Rady Ludnościowej w zakresie polityki ludnościowej Polski, Warszawa 2014.
 5. Kwak A., Od i do małżeństwa i rodziny: "czas" rodziny - "czas" jednostki, w: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, red. A. Kwak, M. Bieńko, Warszawa 2012.
 6. Kryńska E., Rekomendacje dla Polski wynikające z rozwiązań systemowych stosowanych w krajach Unii Europejskiej, w: Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, red. E. Kryńska, P. Szukalski, Łódź 2013.
 7. Polacy o starości, Komunikat CBOS, Warszawa 1999.
 8. Polacy wobec własnej starości, Komunikat CBOS, Warszawa 2012.
 9. Polityka prorodzinna - oceny i postulaty, Komunikat CBOS, Warszawa 2013.
 10. Postawy prokreacyjne Polaków, Komunikat CBOS, Warszawa 2010.
 11. Przybyłka A., Poziom i jakość życia osób starszych z perspektywy wybranych działań polityki społecznej, w: Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, red. D. Kałuża, P. Szukalski, Łódź 2010.
 12. Racław M., Społeczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa 2011.
 13. rodzina.gov.pl
 14. Skrętowicz B., O przemianach rozrodczości w Polsce i ich społecznych konsekwencjach, w: Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, red. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka, Lublin 2014.
 15. Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, Komunikat CBOS, Warszawa 2012.
 16. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
 17. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2010-2011, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2011.
 18. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2012-2013, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2013.
 19. Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 20. Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa 2000.
 21. Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010.
 22. Szukalski P. Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Łódź 2012.
 23. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 235).
 24. Ustawa z dnia 28 maja 2013r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 675).
 25. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2013 r., nr 1028).
 26. Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 896).
 27. Witkowski J., Debata panelowa, w: Przemiany ludnościowe w Polsce. Przyszłość demograficzna, Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej, red. Z. Strzelecki, E. Kowalczyk, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu